POČETAK NASTAVE: listopad 2023.

Program stručnog studija Sportskog menadžmenta je zaokružena cjelina koja daje kompetencije za rad u sportu i gospodarstvu. Obrazovanje je moguće nastaviti na diplomskom studiju Sportskog menadžmenta.

Programski sadržaj stručnog studija Sportskog menadžmenta sadrži programsku jezgru studija (core subjects) ili obvezne programske sadržaje studija te predložene izborne predmete (electives), koji mogu činiti dobar izbor, ali se mogu zamijeniti izbornim predmetima s nekog drugog studija ili visokog učilišta.

Osim ponuđenih izbornih predmeta student može izabrati kao izborne predmete i sve druge predmete koji se izvode na Visokoj školi za menadžment i dizajn Aspira.
Multidisciplinarni program stručnog studija Sportskog menadžmenta ostvaruje se kroz suradnju sa Suvremenim učilištem u Splitu i srodnim visokim školama.

Kome je namijenjen studij

Program stručnog prijediplomskog studija Sportskog menadžmenta na Visokoj školi Aspira namijenjen je obrazovanju za upravljačke funkcije u sportskim društvima i drugim poslovnim sustavima i za obrazovanje zastupnika sportaša, sportskih društava te uvođenju sportaša nakon završetka njihove profesionalne karijere u poslovni svijet.

Cilj obrazovanja

Cilj obrazovanja je stjecanje  kompetencija sportskog menadžera koji se ostvaruje upravljanjem procesima u sportskim organizacijama primjenom menadžerskih postupaka, tehnika i vještina.
Zbog značajnog udjela ekonomskih obrazovnih sadržaja, studenti će moći uspješno obavljati i sve druge poslove za koje su potrebna poslovna znanja, menadžerske kompetencije i vještine.

 

CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA:

– stjecanje kompetencija sportskog menadžera koje se ostvaruju upravljanjem procesima u sportskim organizacijama primjenom menadžerskih postupaka, tehnika i vještina.
– implementiranje svijesti o sociološkim i psihološkim aspektima sporta i njegove društvene i političke važnosti
– osposobljavanje pojedinca za timski rad i suradnju sa stručnjacima s područja Sporta te unaprjeđenje individualnih komunikacijskih vještina u cilju poticanja istraživanja i postizanja stručnih i znanstvenih kompetencija u sektoru sportskog menadžmenta.

Madrid Open

Trajanje studija

Studij traje 3 godine (6 semestara) i izvodi se kao redovni i izvanredni.

Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 180 ECTS bodova i stručni naziv:

stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sportskog menadžmenta – bacc.oec.

Ishodi učenja

Predviđeni ishodi učenja koji se stječu završetkom stručnog prijediplomskog studija Sportskog menadžmenta omogućiti će sljedeće kompetencije:

 1. Identificirati značaj i ulogu sporta s aspekta društva i pojedinaca
 2. Identificirati vještine koje se odnose na planiranje razvoja i upravljanje ponudom proizvoda i usluga
 3. Primijeniti marketinške koncepte na sportsku industriju
 4. Kreirati marketinšku strategiju razvoja poduzeća
 5. Kritički prosuđivati glavne ekonomske zakonitosti u poslovanju
 6. Izraditi financijske izvještaje u skladu sa zakonom i međunarodnim računovodstvenim standardimaž
 7. Analizirati uspješnost poslovanja sportske organizacije i poduzeća
 8. Primijeniti pravne akte i zakone u poslovanju
 9. Procijeniti rizike u poslovanju i izraditi adekvatan plan poslovanja shodno tome
 10. Koristiti moderne tehnologije u svakodnevnom poslovanju
 11. Kombinirati primijenjene matematičke metode za donošenje strateških poslovnih odluka
 12. Komunicirati na primjeren način na stranom jeziku u poslovnom okruženju
 13. Primijeniti načela održivog razvoja na poslovanje te prepoznati negativne i pozitivne učinke razvoja sportske industrije na okoliš
 14. Identificirati ulogu sportske medicine kao ključnog faktora u razvoju natjecateljskog sporta i rekreacijske i zdravstveno orijentirane sportske aktivnosti
 15. Osmisliti plan rada sportske organizacije koristeći metode procjene i razvoja ljudskih potencijala
 16. Kreirati sportsko-rekreativne sadržaje kao dodatnu ponudu turističke destinacije
 17. Razlučiti ciljeve koje mora imati neki proces vježbanja da bi bio predmet interesa kineziološke znanosti
 18. Vrednovati značaj povijesnog aspekta razvoja sporta pri formiranju sportsko-rekreativnih sadržaja
 19. Utvrditi način funkcioniranja sportskih organizacija u promjenjivom tržišnom okruženju
 20. Identificirati znanstveno utemeljene i teorijski obrazložene spoznaje o složenom procesu treniranja, natjecanja i oporavka sportaša

Pregled kolegija po semestrima

1. semestar

Osnove ekonomije

Osnove kineziologije
Informatika

Poslovni engleski jezik I
Poslovno komuniciranje

Povijest sporta

2. SEMESTAR

Menadžment
Sportski menadžment I
Poslovni engleski jezik II
Osnove marketinga
Poslovna matematika
Stručna praksa I

3. semestar

Osnove prava s trgovačkim pravom
Sportski marketing
Osnove računovodstva
Poslovni engleski jezik III
Kineziološka rekreacija
Sportska statistika

4. semstar

Ekonomika poduzeća
Poduzetništvo u sportu
Stručna praksa II
Teorija sportskog treninga
Poslovni engleski jezik IV
Sociologija sporta i sportskog menadžmenta

5. semestar

Sportski menadžment II
Menadžment ljudskih resursa
Sportska medicina
Izborni kolegij I
Izborni kolegij II

Izborni kolegiji:
Financijski menadžment
Internet marketing
Menadžment sporta u turizmu
Nutricionizam

6. semestar

Stručna praksa III / Sportski projekt

Završni rad

Gosti predavači

Priznati hrvatski i inozemni stručnjaci iz područja sporta i menadžmenta sudjeluju kao gosti predavači, kako u teorijskom tako i u praktičnom dijelu nastave.

Studiranje uz rad

Studiranje uz rad prilagođeno je zaposlenim osobama te aktivnim sportašima koji zbog svojih profesionalnih obveza nisu u mogućnosti redovito pohađati predavanja.

Bolonjski proces

Temeljni ciljevi kojima ovaj program teži su, sukladno značajkama Bolonjskog procesa; individualizirani rad u malim grupama uz neposredan mentorski nadzor asistenata i profesora, visoki stupanj vertikalne i horizontalne mobilnosti studenata, veliki udio izbornih nastavnih sadržaja koje studenti mogu izabrati s bilo kojih drugih visokih učilišta te fleksibilna organizacija studija tj. prilagodba programskog sadržaja studija afinitetima studenta uz zadržavanje stručnog naziva. Studij je komparabilan sa srodnim studijima poznatih i renomiranih inozemnih visokih učilišta.

Zašto studirati na Aspiri

 • Studij na engleskom i hrvatskom jeziku
 • Vrhunski međunarodni predavači iz područja sportskog menadžmenta
 • Praksa u vodećim hrvatskim i međunarodnim sportskim klubovima, organizacijama i događajima
 • Mogućnost nastavka studija na diplomskoj razini studija
 • Stjecanje ECDL računalne diplome u sklopu studija
 • Sudjelovanje u neophodnim stručnim radionicama i nizu javnih predavanja
 • Za redovite studente subvencionirana prehrana
 • Završetkom studija postajete među prvim visokoobrazovanim sportskim menadžerima u Hrvatskoj