Temeljem državne mature

Upisni postupak uključuje:

 • Postignuti uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja
 • Uspjeh na državnoj maturi
 • Razgovor o motiviranosti za upis studija
 • Posebna postignuća

Prijelaz s drugog studija

Upisni postupak uključuje:

 • Razgovor o motiviranosti za upis studija
 • Položeni ispiti se priznaju*
 • Drugi položeni predmeti mogu se priznati kao izborni predmeti
 • Cijena studija se umanjuje prema broju priznatih ECTS bodova

 *Studentu se priznaju oni ispiti koji se svojim sadržajem preklapaju barem 70% sa sadržajem kolegija na Aspiri. Ukoliko je omjer podudaranja sadržaja manji od 70%, Povjerenstvo za priznavanje ispita može donijeti odluku o priznavanju dijela ispita.

Temeljem srednjoškolskog obrazovanja*

Upisni postupak uključuje:

 • Postignuti uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja
 • Razgovor o motiviranosti za upis studija
 • Pisana provjera opće kulture i obaviještenosti
 • Posebna postignuća

*vrijedi samo za one koju završili srednju školu prije 2010. godine

Dokumenti za prijavu razredbenog postupka:

• svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o maturi ili o završnom ispitu u srednjoj školi (izvornik ili ovjerena preslika),
• prijepis ocjena 1. polugodišta završnog razreda (za maturante),
• preslika domovnice i rodnog lista,
• prijava za upis koja se dobije u Veleučilištu ili na web stranici,

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u studentsku službu najkasnije dva dana prije održavanja razredbenog postupka.

Dokumenti za upis:

• originali ranije priloženih dokumenata,
• matični list,
• upisni list koji se nabavljaju u Studentskoj referadi,
• dvije fotografije (3,5 x 4,5 cm)  i matični list i
• potvrda o plaćenoj školarini.

Kandidati koji su se obrazovali izvan Republike Hrvatske dužni su pokrenuti postupak priznavanja sukladnosti inozemne svjedodžbe kod Agencije za znanost i visoko obrazovanje MZOŠ, a dobiveno rješenje o sukladnosti mogu dostaviti i naknadno.

Način vrednovanja

Uspjeh tijekom četiri razreda srednje škole

Prosjek svih ocjena nosi do 40 bodova

Ispit državne mature

Hrvatski jezik, nosi do 20 bodova
Matematika, razina B nosi do 20 bodova
Strani jezik, razina B nosi 20 bodova

Dodatni ispiti

Motivacijski razgovor nosi 20 bodova

* Kandidati koji nisu polagali predviđenu razinu Engleskog jezika mogu posebno polagati test poznavanja engleskog jezika u Aspiri.

Posebna postignuća (dodatni bodovi):

 • 1.-3. mjesto na međunarodnim i državnim športskim natjecanjima nosi 10 bodova
 • Državno natjecanje bilo koja disciplina razred od 1 – 4 Plasman 1 – 3 nosi 5 bodova
 • Međunarodno natjecanje bilo koja disciplina razred od 1 – 4 Plasman 1 – 3 nosi 5 bodova
 • Kategorizacija sportaša I. do VI. nosi 10 bodova

Školarina – Sportski menadžment

Za sve informacije o iznosu školarine molimo da nas kontaktirate.

Stipendije

Za dodjelu stipendije u obzir se uzimaju sljedeći kriteriji:

1. slabije imovinsko stanje;
2. uspjeh u dosadašnjem srednjoškolskom obrazovanju;

Ugovor o stipendiranju produljuje se na kraju svake akademske godine, nakon završetka jesenskih ispitnih rokova. U slučaju ponavljanja godine ili postignutog prosjeka ocjena u toku jedne godine studija ispod 4,0 kandidat gubi pravo na daljnje stipendiranje.
Prijave za dodjelu stipendije se vrše preko prijavnice, a kompletna dokumentacija se dostavlja u Studentsku službu Veleučilišta do završetka rang liste kandidata za upis na studij.

Prilikom prijave potrebno je dostaviti: domovnicu, svjedodžbe srednje škole i maturalnu svjedodžbu ili svjedodžbe srednje škole i državne mature (za kandidate koji se upisuju temeljem državne mature), rješenje Centra za socijalnu skrb i/ili potvrdu o prihodima kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini odnosno druge dokumente iz kojih je vidljiv teži socijalni status i/ili imovinsko stanje kandidata (obitelji).

Studentski krediti za studente Aspire

Za sve informacije o studentskim kreditima molimo da nas kontaktirate.