Prijelaz studenata s drugih studija moguć je bez polaganja razredbenog ispita, odnosno državne mature, s tim da od njegova posljednjeg testiranja nije prošlo više od 10 godina.

Student kojem je odobren prijelaz s drugog studija može tražiti priznavanje ispita, pri čemu se treba držati Statuta Visoke škole koji nalaže da se studenti priznaju oni ispiti koji se svojim sadržajem poklapaju barem 70% sa sadržajem dotičnog kolegija na Aspiri. Ukoliko je omjer preklapanja sadržaja manji od 70%, profesor može donijeti odluku o priznavanju dijela ispita.

Također, studentu se mogu priznati predmeti koje je položio na prethodnom fakultetu kao izborni predmeti na Visokoj školi.