POČETAK NASTAVE: 28.10.2022.

Kome je namijenjen studij

Specijalistički diplomski MBA studij Sportskog menadžmenta je prvi i jedini ovakav studij u Hrvatskoj. Namijenjen je profesionalcima koji već rade u sportu te žele unaprijediti svoju karijeru, ali i onima koji tek žele ostvariti uspješnu karijeru u sportu i sportskoj industriji. Danas sport u EU stvara vrijednost od nekoliko stotina milijardi eura što čini cca 4% BDP-a Europske unije te osigurava radna mjesta za 15 milijuna ljudi ili 5,4% radne snage.
U Hrvatskoj su potrebe za visokoobrazovanim specijaliziranim kadrom iz područja sportskog menadžmenta veoma izražene i temelje se na činjenici da menadžeri koji upravljaju sportskim organizacijama, tj. rade u sportskoj industriji u pravilu nisu formalno školovani za upravljanje specifičnim poslovnim procesima u području sporta. Bez školovanih sportskih menadžera sportske organizacije se ne uspijevaju afirmirati na sportskom tržištu zbog čega trpe ogromne gubitke. Također, neprofitne sportske organizacije poput sportskih udruga, saveza, lokalnih i državnih odjela za sport, dolaze do spoznaje da ne mogu više funkcionirati bez modernog i efikasnog upravljanja.

Cilj obrazovanja

Cilj obrazovanja je stjecanje kompetencija upravljanja sustavima višeg stupnja složenosti na poslovima “top managementa” te mogućnost nastavka visokog obrazovanja na poslijediplomskim studijima sukladno Bolonjskoj deklaraciji.

Kompetencije stečene studiranjem programskog sadržaja sukladno ovom programu, a posebno uzimajući u obzir kontinuitet preddiplomskog i diplomskog studija sportskog menadžmenta mogu se podijeliti na opće i posebne.

Opće kompetencije temelje se na cjelovitom obrazovanju koje sadrži temeljna teoretska, metodološka i aplikativna znanja iz područja ekonomije, menadžmenta, kineziologije, prava, informacijskih i komunikacijskih znanosti, psihologije i sociologije.

Posebne kompetencije temelje se na visokostručnoj i profesionalnoj osposobljenosti za područje sportskog menadžmenta, marketing menadžmenta u sportu, menadžmenta sportskih objekata i manifestacija, controllinga i financijskog menadžmenta u sportskim društvima, sponzorstva u sportu, odnosa s javnošću u sportu, sportskog prava i među ostalim, upravljanja ljudskim resursima i društveno odgovornog ponašanja u sportu.

Trajanje studija

Studij traje dvije godine (4 semestra) i izvodi se kao redovni i izvanredni.
Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 120 ECTS bodova i stručni naziv:
stručni/a specijalist/ica sportskog menadžmenta – struč. spec. oec.

Ishodi učenja

Predviđeni ishodi učenja koji se stječu završetkom diplomskog specijalističkog studija Sportski menadžment će studentima omogućiti da mogu i budu sposobni:

 1. Voditi poslove sportskih organizacija i klubova te organizacije sportskih manifestacija
 2. Upravljati poslovnim aktivnostima i procesima u sportskim objektima
 3. Primijeniti sportsko pravo i pravne izvore u razlicitim sustavima sportskih natjecanja
 4. Analizirati konkurentski položaj organizacije u promjenjivom tržišnom okruženju primjenom tehnika business intelligence-a
 5. Primijeniti direktan i online marketing u poslovanju
 6. Koristiti komunikacijske tehnologije pri upravljanju odnosima s javnošcu
 7. Primijeniti sistem postavljanja poslovnog cilja i oblikovanje strateškog planiranja koje vodi k ostvarenju cilja
 8. Osmisliti plan razvoja ljudskih resursa u organizaciji na optimalan nacin
 9. Koristiti metode controlinga u sustavu menadžmenta sportske organizacije
 10. Koristiti tehnike menadžerskog racunovodstva u funkciji donošenja poslovnih odluka
 11. Identificirati temeljne strateške ciljeve Europske unije
 12. Analizirati nacine na koje pojedinac, organizacije, institucije i zajednice mogu aktivno sudjelovati u oblikovanju, ostvarivanju projekata, pri izradi vlastitog projekta
 13. Koristiti razlicite metodološke pristupe istraživanju tržišta u sportu te povezati sve faze pocevši od pripreme istraživanja, oblikovanja mjernog instrumenta, provedbe istraživanja, do obrade prikupljenih podataka s analizom rezultata i izrad
 14. Organizirati i voditi pregovore, koristeci se strategijama i taktikama pregovaranja
 15. Diskutirati o sociološkim i psihološkim aspektima sportskih natjecanja i njihovoj društvenoj i politickoj važnosti u društvu
 16. Kreirati stecajni plan pri primjeni stecaja kao modela rješavanja krize
 17. Voditi projektni tim pri konstruiranju poslovnog projekta
 18. Kreirati plan marketinških aktivnosti pri promociji sportskog proizvoda ili sportske organizacije
 19. Valorizirati potencijal konstantnog razvoja ljudskih osobina, sposobnosti i motorickih znanja te njihovo što duže zadržavanje na što višoj razini
 20. Kreirati sponzorsku ponudu sukladno ciljevima i strategiji tvrtke

Pregled kolegija

Tijekom studija studenti će odslušati sljedeće kolegije (abecedno):

 • Business Intelligence
 • Controlling u sportskim organizacijama
 • Diplomski rad
 • EU tržište, institucije i projekti
 • Istraživanje tržišta u sportskom menadžmentu
 • Izabrane teme iz kineziologije
 • Krizni menadžment
 • Marketing menadžment u sportu
 • Menadžment projekata
 • Menadžment sportskih objekata i manifestacija
 • Odnosi s javnošću u sportu
 • Sociopsihološki aspekti velikih sportskih natjecanja
 • Sponzorstvo u sportu
 • Sportska industrija i tržišta
 • Sportsko pravo
 • Strategija upravljanja ljudskim resursima
 • Strateški menadžment

Modul financijski menadžment

Kome je namijenjen studij

Specijalistički diplomski (master) studij Sportskog menadžmenta s modulom Financijski menadžment namijenjen je svim studentima koji žele steći znanja i vještine u području financija, osobito u području osiguravateljske djelatnosti. Financijski menadžment je važan aspekt svakog uspješnog pothvata. Maksimiziranje profita krajnji je cilj svakog pothvata a preduvjet za ostvarenje navedenog cilja su financijske odluke. Prema istraživanju, čak 62% nefinancijski menadžera u SAD-u ne razumije osnovne financijske pojmove potrebne za korektno komuniciranje unutar organizacije dok pojedina istraživanja unutar Europe pokazuju da u čak 85% slučajeva visokoobrazovane osobe iz poslovnog svijeta ne razumiju elementarne ekonomske pojmove.

Kompetencije stečene studijem i modulom

Kompetencije stečene studiranjem programskog sadržaja studija Sportskog menadžmenta temelje se na visokostručnoj i profesionalnoj osposobljenosti za područje menadžerskog računovodstva, analize financijskih izvještaja i procjene boniteta poduzeća, područje business intelligence-a, korporacijskog menadžmenta, marketing menadžmenta, sponzorstva, menadžmenta manifestacija, controlling-a, odnosa s javnošću, upravljanja ljudskim resursima i društveno odgovornog ponašanja.

Kompetencije, koje student, uz gore spomenute, stječe završetkom modula Financijski menadžment su:

Predmet
FINANCIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE
 • razumijevanje temeljnih teorijskih pojmova povezanih sa strukturom i mehanizmima djelovanja suvremenih financijskih sustava i njihovih sastavnih dijelova
 • razvijanje analitičkog i kritičkog pristupa razmatranju problematike financijskih tržišta i institucija u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
 • sagledavanje financijskih tržišta s gledišta davatelja usluga i njihovih korisnika
 • kompetentno samostalno donošenje financijskih odluka
OSIGURANJE I REOSIGURANJE
 • s obzirom da u gospodarskom lancu države industrija osiguranja postaje njezina sve bitnija karika, studenti su osposobljeni razumijeti najvažnije teorijske aspekte osiguranja
 • kritičko razmatranje osigurateljne djelatnosti kao sastavnice financijskih institucija
 • sagledavanje reosiguranja kao transfera rizika putem cedenata i njegove međunarodne uloge u svjetskim financijama
 • aktivno uključivanje u konkretne poslove društava za osiguranje i reosiguranje, osobito zaključivanje ugovora o osiguranju i rješavanje šteta
UPRAVLJANJE RIZICIMA
 • razumijevanje svih relevantnih aspekata upravljanja rizicima u financijskim institucijama
 • razvijanje analitičkog i kritičkog pristupa metodama upravljanja rizicima u bankama i društvima za osiguranje
 • sagledavanje korelacije pojava novih rizika kao potencijalnih šteta i izbora odgovarajućih metoda njihova pokrića kao ekonomske zaštite
 • kompetentno samostalno donošenje odluka o svim fazama upravljanja rizikom: identifikaciji, ocjeni, vrednovanju po prioritetima i izboru metode upravljanja
 PRAVO OSIGURANJA
 • razumijevanje zakonskih propisa i normativnih akata kojima se regulira poslovanje društava za osiguranje
 • analitički pristup tumačenju pravnih odredbi poslovanja društava za osiguranje i reosiguranje
 • sagledavanje Zakona o osiguranju kao osnovnog zakonskog propisa
 • samostalno tumačenje akata na osnovu kojih se zaključuju osiguranja: opći uvjeti za osiguranje, uvjeti za pojedine vrste osiguranja, posebni uvjeti kod pojedinih vrsta osiguranja te cjenici premija osiguranja (premijski sustavi, tarife)