Uvjeti upisa

Diplomski stručni studij mogu, nakon provedenog razredbenog postupka, upisati pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski ili stručni studij ili su pak magistrirali, odnosno diplomirali na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi. Osobe koje su završile studij na drugim visokim učilištima mogu upisati ovaj studijski program uz uvjet polaganja razlikovnih predmeta koji se utvrđuju ovisno o završenom studiju. Diplomski stručni studij mogu, nakon provedenog razredbenog postupka, upisati pristupnici koji su prethodno završili visokoškolsko obrazovanje u inozemstvu koje je ekvivalentno visokoškolskom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.

Razredbeni postupak za upis diplomskog stručnog studija

Razredbeni postupak za upis na diplomski stručni studij uključuje vrednovanje postignutog uspjeha na prethodnom visokoškolskom obrazovanju te razgovor s pristupnikom o motivaciji za pohađanje studija. Posebno se vrednuju sportski i drugi rezultati postignuti tijekom prethodnog obrazovanja ili aktivnog bavljenja sportom.

Veleučilište može odrediti i dodatne uvjete upisa poput motivacijskog pisma o čemu će kandidati biti obaviješteni u raspisanom natječaju.

Postupak i način bodovanja u razredbenom postupku obuhvaća sljedeće:

  • Prosjek prethodno završenog prijediplomskog, dodiplomskog ili diplomskog studija množi se s faktorom 10. Maksimalno 5 x 10 = 50 bodova.
  • Pismo motiviranosti ili neki drugi dodatni uvjet: maksimalno 25 bodova.
  • Intervju s kandidatom: maksimalno 25 bodova.

Sveukupno: 1+2+3 = 100 bodova

Školarine

Školarina uključuje:

  1. pravo pohađanja predavanja, seminara i vježbi,
  2. nastavne materijale na sustavu za e-učenje Merlin,
  3. konzultacije (kontaktiranje nastavnika osobno i elektroničkom poštom),
  4. izlaske na ispit za svaki kolegij studija,
  5. mentorstvo završnih radova i dopunsku nastavu u slučaju opravdane potrebe,
  6. korištenje knjižnice Veleučilišta (dostupna sva obvezna literatura),
  7. korištenje Sveučilišne knjižnice i uporabu elektroničkog sustava

Za sve informacije o iznosu školarine molimo da nas kontaktirate.

Stipendije

Za dodjelu stipendije u obzir se uzimaju sljedeći kriteriji:

1. slabije imovinsko stanje;
2. uspjeh u dosadašnjem srednjoškolskom/visokoškolskom obrazovanju;

Ugovor o stipendiranju produljuje se na kraju svake akademske godine, nakon završetka jesenskih ispitnih rokova. U slučaju ponavljanja godine ili postignutog prosjeka ocjena u toku jedne godine studija ispod 4,0 kandidat gubi pravo na daljnje stipendiranje.

Prijave za dodjelu stipendije se vrše preko prijavnice, a kompletna dokumentacija se dostavlja u Studentsku službu Veleučilišta do završetka rang liste kandidata za upis na studij.

Prilikom prijave potrebno je dostaviti: domovnicu, rodni list,  diplomu, prijepis ocjena s prijašnjeg fakulteta, rješenje Centra za socijalnu skrb i/ili potvrdu o prihodima kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini odnosno druge dokumente iz kojih je vidljiv teži socijalni status i/ili imovinsko stanje kandidata (obitelji).

Studentski krediti za studente Aspire

Za sve informacije o studentskim kreditima molimo da nas kontaktirate.