POČETAK NASTAVE: Split i Zagreb: listopad 2024.

Studij kreiran u suradnji s poslodavcima

Stručni prijediplomski studij  Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu Veleučilišta Aspira pripremit će studente za upravljačke funkcije u ugostiteljstvu, turizmu i hotelijerstvu.

Turizam je perspektivna grana ekonomije u Hrvatskoj i svijetu. Značajan je izvozni proizvod i generator zapošljavanja. Za povećanje tržišne vrijednosti u turizmu nužno je raspolagati kvalitetnim stručnim i upravljačkim kadrom.

Stručni prijediplomski studij Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu ima za cilj kvalitativno unapređenje stručnjaka uvođenjem novih dodatnih znanja i vještina putem specijalizacije. Studij se izvodi prema Bolonjskom procesu i traje šest semestara, odnosno tri godine. Studenti Gastronomije se odmah prilikom upisa opredjeljuju za svoje usmjerenje dok ostali studenti u trećem semestru biraju jedno od dva usmjerenja: Menadžment destinacijskih organizacija i kompanija ili Hotelski menadžmet. Šesti semestar u potpunosti je posvećen stručnoj praksi.

Kome je namijenjen studij

Program prijeddiplomskog stručnog studija Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu Veleučilišta Aspira namijenjen je svima koji se žele obrazovati za upravljačke funkcije u turističkoj i hotelijerskoj djelatnosti kao i onima koji su već zaposleni, ali žele unaprijediti postojeća te steći nova znanja i vještine.

Turizam je bez ikakve sumnje jedna od najperspektivnijih „industrija“ svijeta, a za mnoge zemlje predstavlja značajan izvozni proizvod te generator zapošljavanja. Danas je turizam društvena i ekonomska činjenica koja je neizostavni dio suvremenih civilizacijskih tokova međunarodne zajednice. Turizam je jedno od općih obilježja vremena u kojem živimo.
Turistička je povijest pokazala da je sustavno planiranje jedan od presudnih činitelja razvoja turizma prilagođenog potrebama turista i receptivne zajednice. Menadžment u turizmu posebna je koncepcija i način upravljanja poslovnim aktivnostima koji omogućava postizanje zadovoljstva turističkog potrošača, ali i ostvarenje prihoda ili drugih ciljeva.

Obrazovanje i usavršavanje je ključni resurs suvremenog poslovanja, a samim time i razvoja pa je stoga adekvatno obrazovanje kadrova u hotelijerstvu i turizmu preduvjet konkurentnoj prednosti određene zajednice, podizanju produktivnosti i povećanju tržišne vrijednosti.

Cilj obrazovanja

Cilj studijskog programa Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu je kvalitativno unapređenje stručnjaka za rad u hotelijerstvu i turizmu uvođenjem novih dodatnih znanja i vještina putem specijalizacije. Sama specijalizacija podrazumijeva da studenti nakon završenog drugog semestra biraju jedno od dva usmjerenja i to: Hotelski menadžment i Menadžment destinacijskih organizacija i kompanija. Navedenim odabirom studenti se usmjeravaju prema znanju koje je primjenjivo, potrebno tržištu rada i relevantno u međunarodnom okruženju.

Studenti će biti osposobljeni za obavljanje upravljačkih i administrativnih poslova u: hotelskim kućama, turističkim zajednicama, turističkim agencijama, udrugama, turističkim savezima, odjelima za turizam gradskih uprava, odjelima za turizam županija, odjelima za turizam Ministarstva turizma, poslovnim sustavima, event menadžment tvrtkama, marketinškim agencijama, agencijama za tržišne komunikacije, marketing menadžment odjelima, tvrtkama za consulting i sl. te općenito; upravljanje raznim tvrtkama u gospodarstvu, trgovini…

CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA:

– kvalitativno unapređenje stručnjaka za rad u hotelijerstvu, gastronomiji i turizmu uvođenjem novih dodatnih znanja i vještina putem specijalizacije
– omogućavanje razvoja sposobnosti samostalnog planiranja i provođenja istraživanja iz područja hotelijerstva, turizma ili gastronomije, te izvještavanja o provedenom istraživanju i njegovim rezultatima
– osposobljavanje pojedinca za timski rad i suradnju sa stručnjacima iz svih relevantnih struka te unaprjeđenje individualnih komunikacijskih vještina u cilju postizanja stručnih i znanstvenih kompetencija u sektoru turizma

Peristil studenti

Studijski smjerovi

Hotelski menadžment

Stručni studij Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu zaokružena je cjelina za rad u turističkom sektoru. Dio studijskog programa je praktična nastava u elitnim hotelima koja će studentima otkriti glavne značajke i izazove u budućoj karijeri. U petom semestru studenti upisuju dva izborna predmeta po svom nahođenju, uz savjete Aspirinih mentora. Predmeti mogu biti i s drugog studija ili visokog učilišta.

 Menadžment destinacijskih organizacija (DMO) i kompanija (DMC)

Za održivi razvoj suvremenog turizma ključni su posrednici koji povezuju ponudu s potražnjom. Destinacijske menadžment organizacije (DMO) su javnog karaktera te imaju za cilj upravljanje destinacijskim razvojem, marketingom destinacije, ali i poticanje suradnje između javnog i privatnog sektora.

Gastronomija

Hrvatska se polako, ali sigurno izdvaja na svjetskom tržištu jedinstvenom kulinarskom ponudom. Studijsko usmjerenje Gastronomija naučit će vas sve o otvaranju i vođenju restorana. Vrhunski će vas stručnjaci iz domovine i inozemstva pripremiti za izazove karijere u ovoj uzbudljivoj i prestižnoj gospodarskoj grani.

Trajanje studija

Studij traje 3 godine (6 semestara) i izvodi se kao redovni i izvanredni. Završetkom studija Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, najmanje 180 ECTS bodova i stručni naziv:

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu (bacc. oec.)

Ishodi učenja studija

Predviđeni ishodi učenja koji se stječu završetkom ovog Stručnog studija:

 • Protumačiti značaj i gospodarsku ulogu turizma i ugostiteljstva na nacionalnoj i međunacionalnoj osnovi (s aspekta ukupnog društva i pojedinca)
 • Kreirati jedinstveni turistički proizvod i plasirati ga na međunarodno potrošačko tržište
 • Komunicirati na primjeren način na hrvatskom i stranom jeziku s dionicima u turističkoj destinaciji
 • Primijeniti menadžerske funkcije i tehnike u turizmu te metode menadžerskog predviđanja
 • Kombinirati primijenjene matematičke i statističke metode za donošenje strateških poslovnih odluka
 • Koristiti suvremene informatičke tehnologije u poslovanju
 • Identificirati važnost gastronomije i enologije u kreiranju kompletnog turističkog doživljaja
 • Vrjednovati povijest kuhanja i moderne kulinarske trendove i koristiti kuharske i restoraterske tehnike pri pripremi i gotovljenju različitih jela
 • Primijeniti osnovne principe sanitacije i sanitarne ispravnosti hrane pri radu u kuhinji i odjelu hrane i pića
 • Prepoznati načela kuhinjskog menadžmenata u poslovanju odjela hrane i pića ili samostalnog ugostiteljskog objekta
 • Vrednovati potencijal konstantnog razvoja ljudskih osobina, sposobnosti i motoričkih znanja kroz bavljenje fizičkom aktivnošću i pravilnom prehranom te njihovo što duže zadržavanje na što višoj razini
 • Valorizirati kulturnu baštinu i njenu geografsku rasprostranjenost u svrhu kreiranja plana turističke ponude destinacije
 • Oblikovati turističku ponudu na osnovu utvrđenih potreba i potražnja te turističkih resursa i atrakcija
 • Provesti istraživanje tržišta pri izradi učinkovite marketinške strategije i planova za provođenje i kontrolu poslovnih ciljeva i aktivnosti u turizmu
 • Kreirati financijski plan turističke organizacije ili kompanije
 • Valorizirati načela održivog razvoja kao temeljne uvjete razvoja i očuvanja turističke destinacije i prepoznati pozitivne i negativne učinke razvoja turizma u različitim vrstama turizma
 • Primijeniti metode prodaje i recepcijskog poslovanja u hotelu
 • Primijeniti pravne akte i zakone u međunarodnom turističkom poslovanju
 • Upravljati ljudskim potencijalima u hotelima i turističkim destinacijama
 • Primijeniti načela međunarodne transakcije proizvoda, usluga, kapitala i rada, riješiti praktične slučajeve i probleme iz realnog poslovnog svijeta

Pregled kolegija po semestrima – Hotelski i Destinacijski menadžment

1. semestar

Osnove ekonomije

Informatika

Osnove međunarodnog turizma

Poslovno komuniciranje na međunarodnom tržištu

Poslovni engleski jezik I

Uvod u Talijanski jezik I /Uvod njemački jezik I

Tjelesna i zdravstvena kultura I

2. semestar

Međunarodni menadžment

Međunarodni marketing u turizmu

Menadžment selektivnih oblika turizma

Poslovna matematika

Poslovni engleski II

Uvod u Talijanski jezik II / Uvod u njemački jezik II

Stručna praksa I

Tjelesna i zdravstvena kultura II

3. semestar

Osnove računovodstva

Međunarodni hotelski menadžment

Menadžment odjela hrane i pića

Međunarodno trgovačko pravo

Poslovna statistika

Poslovni engleski jezik III

Tjelesna i zdravstvena kultura III

Poslovni talijanski jezik I/Poslovni njemački jezik I

Treći strani jezik I – Uvod u francuski jezik I (fakultativno)

4. semestar

Poduzetništvo u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu

Ekonomika međunarodnog hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma

Turistička geografija

Poslovni engleski jezik IV

Tjelesna i zdravstvena kultura IV

Stručna praksa II

Poslovni talijanski jezik II/Poslovni njemački jezik II

Treći strani jezik II – Uvod u francuski jezik II (fakultativno)

5. semestar

Prodaja i recepcijsko poslovanje

Održivi razvoj i transformativni turizam budućnosti

Menadžment ljudskih resursa

Izborni predmet I

Izborni predmet II

6. semestar

Stručna praksa III / Poslovni projekt u turizmu

Završni rad

Izborni predmeti

Međunarodne destinacijske menadžment kompanije

Nautički turizam

Financijski menadžment

Menadžment manifestacija

Internet marketing

Poslovni strani jezik III

3. semestar

Osnove računovodstva

Razvoj destinacijskih menadžment organizacija

Međunarodno trgovačko pravo

Poslovna statistika

Poslovni engleski jezik III

Tjelesna i zdravstvena kultura III

Poslovni talijanski jezik I/Poslovni njemački jezik I

Treći strani jezik I – Uvod u francuski jezik I (fakultativno)

4. semestar

Poduzetništvo u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu

Ekonomika međunarodnog hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma

Turistička geografija

Svjetska kulturna baština i turizam

Poslovni engleski jezik IV

Tjelesna i zdravstvena kultura IV

Stručna praksa II

Poslovni talijanski jezik II/Poslovni njemački jezik II

Treći strani jezik II – Uvod u francuski jezik II (fakultativno)

5. semestar

Međunarodne destinacijske menadžment kompanije

Održivi razvoj i transformativni turizam budućnosti

Menadžment ljudskih resursa

Izborni predmet I

Izborni predmet II

6. semestar

Stručna praksa III / Poslovni projekt u turizmu

Završni rad (svi studenti)

Izborni predmeti

Nutricionizam

Financijski menadžment

Prodaja i recepcijsko poslovanje

Poslovni strani jezik III

Nautički turizam

Menadžment manifestacija

Internet marketing

Zašto studirati na Aspiri

POSTIZANJE MEĐUNARODNE KARIJERE U TURIZMU

U izvođenju studija sudjeluje veliki broj inozemnih predavača koji imaju značajnu znanstvenu i praktičnu karijeru te su spremni studentima prenijeti svoja iskustva. Osim navedenog, kroz brojna gostujuća predavanja studenti stječu bogate primjere iz svakodnevne prakse koji im mogu značajno doprinijeti u sutrašnjem poslovanju. Studentima se pruža opcija odrađivanja stručne prakse u brojnim svjetskim hotelima i organizacijama i na taj način studenti stječu vrhunska praktična iskustva iz „prve ruke“. Znanja koja stječu na Veleučilištu Aspira konkurentna su za rad u bilo kojim svjetskim hotelima i organizacijama.

PRAKSA U VODEĆIM SVJETSKIM HOTELIMA I TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA

Studij stavlja naglasak na stručnu praksu, koja se provlači kroz sve godine studija. Najveći dio stručne prakse (svakodnevno, 8 sati, 4 mjeseca) studenti izvode u posljednjem semestru studija, koji je u potpunosti posvećen stjecanju praktičnih znanja i vještina u hotelima, odnosno u destinacijskim menadžment organizacijama i kompanijama. Na taj način upoznaju svoj budući posao te stječu značajne kontakte koji im mogu pomoći u svakodnevnom poslovanju. Studenti imaju priliku kao mjesto izvođenja praktičnog dijela nastave odabrati brojne prestižne međunarodne hotele i organizacije.

VRHUNSKI MEĐUNARODNI PREDAVAČI

Vrhunski međunarodni stručnjaci iz područja turizma predaju na velikom dijelu kolegija. Studenti na taj način dobivaju najsuvremenija turistička teoretska znanja. Predavači dobro poznaju suvremenu turističku teoriju i imaju konkretna stručna znanja koja su primjenjivali u praksi.

PRAVI STUDIJ TURIZMA NA ENGLESKOM I HRVATSKOM JEZIKU

Na studiju Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu predavanja prate globalne trendove u obrazovanju. Budući da u nastavi sudjeluju i renomirani inozemni predavači, predavanja se održavaju na engleskom i hrvatskom jeziku. Na taj način studenti usvajaju visokostručna turistička znanja i jačaju poznavanje stranog jezika koji je već desetljećima uvriježeno sredstvo sporazumijevanja na svjetskom tržištu.

MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA NA PARTNERSKOM SVEUČILIŠTU U ŠVICARSKOJ

Aspira je ostvarila suradnju s prestižnim švicarskim fakultetom za hotelijerstvo Hotel Institute Montreux, koja samo Aspirinim studentima omogućava nastavak studija i stjecanje dvostruke diplome (švicarske i američke) prema prilagođenim uvjetima. Ova suradnja potvrda je visoku kvalitetu Aspirinih studijskih programa, jer inozemni fakultet u potpunosti priznaje kvalifikacije stečene na Aspiri.

SUDJELOVANJE NA BROJNIM STRUČNIM RADIONICAMA

Tijekom čitavog studija, studenti pohađaju obvezne stručne radionice kojima stječu praktična znanja na konkretnom radnom mjestu. Svaki uspješan menadžer hotela treba znati upravljati svim odjelima hotela i maksimalno raspolagati svim resursima. Stručne radionice tako obuhvaćaju područja poput upravljanja sobama, odjela hrane i pića, recepcije, prodaje ali i barmenstva, sommelierstva, kuharstva, posluživanja… Jednako tako, neophodnim se smatra da studenti upoznaju kulturu svake destinacije, uvjete sigurnosti u destinaciji ili hotelu, upravljanje poviješću destinacije, storytelling pa do radionica usmjerenih valjanom određivanju ciljeva, upravljanju vremenom, zaposlenicima itd.

PRISTUP SUVREMENIM TEHNOLOGIJAMA UČENJA

Veleučilište Aspira omogućava svojim studentima sistem učenja na daljinu pomoću suvremene tehnologije. Svaki student pristupa sustavu za e-učenje na kojem ima sve potrebne materijale za savladavanje gradiva. Na taj način studenti imaju svu potrebnu literaturu i informacije. Sustavu se može pristupiti u bilo koje doba dana i s bilo koje lokacije.

DRESS CODE PRIMJEREN VRHUNSKIM MEĐUNARODNIM STANDARDIMA

Nastavno na švicarski model studija koji se primjenjuje na Veleučilištu Aspira, kao i savjete brojnih hotelijera i turističkih organizacija, studenti se odijevaju u skladu s formalnim poslovnim dress code-om. Na taj način se odmah upoznaju sa standardima poslovanja u kojima će sutra raditi.

SUBVENCIONIRANA PREHRANA REDOVITIM STUDENTIMA

Svi studenti koji studiraju na Veleučilištu Aspira imaju subvencioniranu prehranu (studentsku X-icu) kao i sva ostala prava koja ostvaruju i svi ostali redovni studenti u Hrvatskoj. U to spada i članstvo u Sveučilišnoj knjižnici, nastavni materijali, pravo na smještaj u studentskom domu, pripremni seminar za Voditelja poslova u turističkoj agenciji, individualne konzultacije s nastavnicima te brojne druge pogodnosti.

ZAVRŠETKOM STUDIJA POSTAJETE PRVI MENADŽER MEĐUNARODNOG HOTELSKOG MENADŽMENTA U HRVATSKOJ ILI PRVI VISOKOOBRAZOVANI MENADŽER DMO I DMC – A

Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu prvi je studij orijentiran međunarodnom tržištu u turizmu s naglaskom na stjecanje praktičnih znanja i vještina primjenjivih bilo gdje u svijetu. Studenti ostvaruju pravo na praksu u prestižnim svjetskim hotelima i imaju mogućnost stječi znanja koja ima daju komparativnu prednost na tržištu rada.

Studij Destinacijskih menadžment organizacija (DMO) i kompanija (DMC) prvi je prijediplomski stručni studij u Hrvatskoj koji kreira kadrove spremne da budu nositelji transformacijskog procesa turizma u Hrvatskoj. Riječ je o studiju čiji studenti će biti inovatori koji će spremno provesti sve postavljene ciljeve Strategije razvoja hrvatskog turizma.