Specijalistički diplomski (master) studij Hotelijersko-turističkog menadžmenta osigurava najvišu razinu specijalizacije u kompleksnom hotelijerskom – turističkom sektoru prateći najuspješnije poslovne svjetske prakse, angažirajući vrhunske domaće i inozemne stručnjake.

MASTER STUDIJ KREIRAN U SURADNJI S POSLODAVCIMA

Želiš nastaviti razvijati svoje potencijale u skladu s vlastitim preferencijama? Htio bi steći sposobnost strateškog upravljanja u području hotelijersko-turističkog menadžmenta?

Diplomski (master) studij Hotelijersko-turističkog menadžmenta prvi je studij orijentiran međunarodnom tržištu u turizmu s naglaskom na stjecanje praktičnih znanja i vještina primjenjivih bilo gdje u svijetu. Studenti ostvaruju pravo na praksu u prestižnim svjetskim hotelima, turističkim kompanijama i organizacijama, restoranima te imaju mogućnost steći znanja koja im daju komparativnu prednost na tržištu rada.

Poticanje kreativnosti, suvremeni pristupi upravljanja te razmišljanje „izvan okvira“ postaju imperativ u poslovanju. Diplomskim specijalističkim (master) studijem objedinili smo teoriju i praksu na najvišoj razini.

Ono što nudimo je drugačiji studij hotelijerstva i turizma. Vjerujemo da je svaki pojedinac specifičan po svojim sposobnostima i potencijalima. Kroz individualizirani pristup učenja, fleksibilnost i praktičan rad povezujemo iskustvo učenja te razvijamo potencijale naših studenata uvažavajući njihove osobne afinitete.

Osmišljen je kao nastavak preddiplomskog stručnog studija Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu, ali i kao nastavak školovanja za sve one koji su završili studije iz drugih područja, a žele steći stručna znanja iz područja hotelijersko-turističkog menadžmenta kroz specijalizaciju iz tri područja odnosno studijska smjera: Hotelski menadžment, Menadžment destinacijskih kompanija i organizacija (DMC i DMO) te Gastronomija.

Preduvjet za ostvarivanje uspješne karijere u hotelijerstvu i turizmu je adekvatno obrazovanje koje u vrijeme dinamičnih tržišnih promjena, zahtijeva i poseban pristup. Aspira kreira studijske programe u suradnji sa poslodavcima, vodeći računa da znanje uvijek isporuči u skladu s suvremenim trendovima te kroz praktične primjere.

 

KOME JE NAMIJENJEN STUDIJ

Program specijalističkog diplomskog (master) stručnog studija Hotelijersko-turističkog menadžmenta namijenjen je profesionalcima koji već rade u turizmu te žele unaprijediti svoju karijeru, ali i onima koji se žele specijalizirati za upravljačke funkcije u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu te ostvariti uspješnu karijeru u ovoj branši.

Turizam je bez ikakve sumnje jedna od najperspektivnijih „industrija“ svijeta, a za mnoge zemlje predstavlja značajan izvozni proizvod te generator zapošljavanja. Danas je turizam društvena i ekonomska činjenica koja je neizostavni dio suvremenih civilizacijskih tokova međunarodne zajednice. Turizam je jedno od općih obilježja vremena u kojem živimo.

Posebnu ulogu u razvoju hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma te podizanju njihove kvalitete upravo imaju menadžerski kadrovi (top management) koji su posebno nedostatni, a upravo o njima ovisi razvoj i podizanje kvalitete hotelijerstva i turizma. O nedostatku navedenih kadrova svjedoče brojni poslodavci, s kojima se i kreirao studijski program Hotelijersko-turističkog menadžmenta, kako bi proizašle kompetencije odgovarale njihovim potrebama.

 

CILJ OBRAZOVANJA

Cilj obrazovanja ovog studijskog programa je stjecanje kompetencija upravljanja sustavima višeg stupnja složenosti na poslovima “top managementa” te mogućnost nastavka visokog obrazovanja na poslijediplomskim studijima sukladno Bolonjskoj deklaraciji.

Također, cilj obrazovanja je i da se na temelju stečenih znanja i vještina kvalitativno unaprijedi turistički proizvod temeljen na komparativnim prednostima određene lokalne zajednice i pri tom afirmira vlastita kultura, tradicija i stil života.

Studenti biraju jedno od moguća tri studijska smjera i to: Hotelski menadžment, Menadžment destinacijskih organizacija i kompanija – Destinacijski menadžment (DMO i DMC) te Gastronomija.

Završetkom specijalističkog diplomskog (master) stručnog studija Hotelijersko-turističkog menadžmenta studenti stječu teoretska, metodološka i aplikativna znanja iz područja hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma, menadžmenta, marketinga, prava, financija, komunikologije…  Studenti također usvajaju alate i metode pomoću kojih mogu permanentno tražiti nova saznanja i trenirati vještine i po završetku specijalističkog stručnog studija. Otvara im se mogućnost da do najviše razine stručnosti steknu vještine i kompetencije usmjerene odabranoj djelatnosti. Sustavna strukturiranost programskih sadržaja glavnih grupa predmeta definira opće i posebne kompetencije.

Opće kompetencije se odnose na jačanje komunikacijskih vještina te menadžerskih pogleda na upravljanje i rješavanje problema, istraživanje tržišta, marketinška znanja, analiza sustava kvalitete te važnost analize sigurnosnih aspekta u svim turističkim organizacijama, analiza pravnih aspekata turističkih organizacija itd. Dok se posebne kompetencije temelje na visokostručnoj i profesionalnoj osposobljenosti za područja hotelskog menadžmenta, menadžmenta turističkih destinacija i kompanija, ili pak menadžmenta u gastronomiji, ovisno o području interesa.

Studenti će biti osposobljeni za obavljanje upravljačkih i specijalističkih poslova u: hotelskim kućama, destinacijskim menadžment kompanijama (DMC) i organizacijama (DMO), udrugama, turističkim savezima, odjelima za turizam gradskih uprava, odjelima za turizam županija, odjelima za turizam Ministarstva turizma, poslovnim sustavima, event menadžment tvrtkama, marketinškim agencijama, agencijama za tržišne komunikacije, marketing menadžment odjelima, tvrtkama za consulting, ugostiteljskim objektima…

Studenti koji završe studijski smjer Gastronomija mogu po završetku raditi kao: menadžer odjela hrane i pića, šef kuhinje restorana ili hotela, menadžer ugostiteljskog objekta, organizator gastro manifestacija, catering menadžer, banquet menadžer, kreator menua, brand menadžer u gastronomiji, marketing menadžer u ugostiteljstvu, recenzent za ugostiteljske časopise, kritičar hrane, stručnjak za sljubljivanje hrane i pića, kuhar, instruktor škole kuhanja, sommelier, menadžer kvalitete hrane, menadžer ljudskih resursa u gastronomiji, stručnjak za izradu poslovnih planova ugostiteljskih objekata … i sl.

 

STUDIJSKI SMJEROVI

HOTELSKI MENADŽMENT

Studijski smjer Hotelski menadžment namijenjen je onima koji se žele specijalizirati za upravljačke funkcije u hotelijerstvu te kroz uspješne poslovne prakse najboljih svjetskih hotelskih kompanija steći menadžerska znanja i vještine.

 

Studijski smjer Hotelski menadžment namijenjen je onima koji se žele specijalizirati za upravljačke funkcije u hotelijerstvu te kroz prakse najboljih svjetskih hotelskih kompanija steći menadžerska znanja i vještine. Uz rast investicija te ulazak jačih “igrača” u industriju, a osobito međunarodnih brandova, stvaraju se potrebe za radikalnim zaokretom u razvoju kadrova i menadžmenta za hotelsku i ostalu turističku industriju. Sadašnje tržište rada ni kvantitativno ni kvalitativno ne odgovara potrebama poslovanja.“

Uspješnost se očituje kod onih hotelskih poduzeća koja mnogo ulažu u ljudske resurse. Jedan od razloga zbog kojih je onemogućena ekspanzija domaćeg turizma je nedovoljan broj visokokvalificiranih kadrova.

Studijski program Hotelskog menadžmenta realizira se na način da studenti, uz pomoć vrhunskih stručnjaka i akademski obrazovanih predavača s bogatom ekspertizom i iskustvom u praktičnom svijetu, uče kroz rad na primjerima poslovnih slučajeva svjetske, ali i domaće prakse primjenjive u vlastitom poslovnom okruženju, da dolaze do samog izvora znanja, da uče načine proaktivnog i kreativnog razmišljanja usmjerenog na rješavanje i najzahtjevnijih poslovnih problema.

 

 

MENADŽMENT DESTINACIJSKIH KOMPANIJA (DMC) I ORGANIZACIJA (DMO)

 

Za održivi razvoj suvremenog turizma ključni su posrednici koji povezuju ponudu s potražnjom. Destinacijske menadžment organizacije (DMO) su javnog karaktera te imaju za cilj upravljanje destinacijskim razvojem, marketingom destinacije, ali i poticanje suradnje između javnog i privatnog sektora.

 

Za održivi razvoj suvremenog turizma ključni su posrednici koji povezuju ponudu s potražnjom. Destinacijske menadžment organizacije (DMO) su javnog karaktera te imaju za cilj upravljanje destinacijskim razvojem, marketingom destinacije, ali i poticanje suradnje između javnog i privatnog sektora. S druge strane, destinacijske menadžment kompanije (DMK) su u pravilu privatne tvrtke koje osmišljavaju, promoviraju i prodaju složene turističke proizvode, odnosno paket-aranžmane, izlete, događanja, skupove te ih obilježava i naplata određene dodane vrijednosti. Studenti imaju priliku tijekom studija kroz interaktivnu i terensku nastavu te studijska putovanja razvijati svoju kreativnost. Studij se može personalizirati pažljivim odabirom izbornih predmeta.

 

Studijski smjer Menadžment destinacijskih kompanija i organizacija odnosi se na upravljanje organizacijama i kompanijama čije se poslovanje temelji na destinacijskom menadžmentu. Analize ukazuju na veliku potrebu za obrazovanjem visokostručnih kadrova iz ovog stručnog područja. Evidentan je nedostatak kvalificiranog kadra upravo u području destinacijskog menadžmenta.

 

Kreiran je sukladno  potrebama tržišta rada prema uspješnoj europskoj praksi kao i Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine u kojoj se navodi da današnje turističke zajednice, kroz proces racionalizacije sustava i teritorijalnog okrupnjavanja, prerastaju u prave destinacijske menadžment organizacije (DMO). Taj proces podrazumijeva njihovo primjereno kadrovsko ekipiranje i dodatnu edukaciju za poslove upravljanja destinacijskim razvojem, što se osobito odnosi na zadaće jačanja konkurentnosti destinacije te sposobnost koordinacije i usklađivanja često suprotstavljenih interesa dionika u organizaciji. Također, specijalizirane receptivne turističke agencije Destination Management Companies (DMC), koje kreiraju i plasiraju ponudu složenih turističkih proizvoda, jedan su od ključnih aktera u diverzifikaciji i podizanju ukupne vrijednosti destinacijske ponude.

 

Studijski program Menadžmenta destinacijskih kompanija i organizacija realizira se u suradnji s vrhunskim stručnjacima i akademski obrazovanim predavačima s bogatim praktičnim iskustvom. Studenti uče kroz rad na primjerima poslovnih slučajeva domaće i svjetske prakse. Također imaju priliku kroz odlazak na stručnu praksu usavršiti svoja znanja i steći vrijedno iskustvo. Predavanja i  radionice izvode se u skladu s međunarodnim obrazovnim trendovima. Edukacija stručnog kadra u području destinacijskog menadžmenta uvelike pridonosi razvoju turizma kao djelatnosti i polaznicima ovog studijskog usmjerenje nudi različite mogućnosti zaposlenja. Osim za rad u destinacijskim menadžment organizacijama (DMO) i destinacijskim menadžment kompanijama (DMK), studenti će biti osposobljeni za obavljanje upravljačkih i administrativnih poslova u: turističkim zajednicama, turističkim agencijama, udrugama, turističkim savezima, odjelima za turizam gradskih uprava, odjelima za turizam županija, odjelima za turizam Ministarstva turizma, hotelskim objektima, poslovnim sustavima, event menadžment tvrtkama, marketinškim agencijama, agencijama za tržišne komunikacije, marketing menadžment odjelima, tvrtkama za consulting i sl. te općenito upravljanje tvrtkama u gospodarstvu.

 

Stručne upravljačke vještine stečene tijekom studija nude brojne mogućnosti i za pokretanje vlastitog posla. Kreiranje adekvatne ponude u sklopu destinacijskog menadžmenta, uz sve educiranije tržišne segmente turista, može biti pravi izazov. Stoga je cilj ovog studija kvalitativno unaprjeđenje stručnjaka za rad u turizmu uvođenjem novih znanja i vještina putem specijalizacije. Usmjerenje Menadžment destinacijskih organizacija i kompanija, prvo je takvo u Hrvatskoj te studentima omogućava da budu nositelji transformacijskog procesa turizma.

 

GASTRONOMIJA

Studijski smjer Gastronomija je prvi i jedini takav na diplomskoj (master) razini. Namijenjen je onima koji se žele specijalizirati u području gastronomije i ugostiteljstva, kao i onima koji tek planiraju ući u branšu bilo da žele otvoriti svoj vlastiti restoran ili hotel ili unaprijediti postojeći.

 

TRAJANJE STUDIJA

Stručni naziv kojeg polaznik stječe završetkom diplomskog specijalističkog stručnog studija Hotelijersko-turističkog menadžmenta turizmu je:

stručni/a specijalist/ica hotelijersko-turističkog menadžmenta

(struč. spec. oec.) 

 

 

TRAJANJE STUDIJA

Studij traje 2 godine (4 semestra) i izvodi se kao redovni i izvanredni. Na stručnom studiju se izvode tri usmjerenja: Hotelski menadžment, Menadžment destinacijskih kompanija (DMC) i organizacija (DMO) te Gastronomija.

Završetkom specijalističkog diplomskog (master) studija Hotelijersko-turističkog menadžmenta stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, najmanje 120 ECTS bodova i stručni naziv:

stručni/a specijalist/ica hotelijersko-turističkog menadžmenta (struč. spec. oec.) 

 

Predviđeni ishodi učenja koji se stječu završetkom specijalističkog diplomskog (master) stručnog studija Hotelijersko-turističkog menadžmenta omogućiti će studentima da mogu i budu sposobni:

 

 • predvidjeti suvremene tendencije svjetskih integracijskih procesa u hotelijerstvu, posredništvu i  turizmu komplementarnim djelatnostima
 • upravljati organizacijom u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu na temelju analize poslovanja
 • organizirati sustav kvalitete unutar turističke organizacije
 • analizirati aktualna kretanja na globalnom tržištu u svrhu kreiranja integralnog marketing plana
 • primijeniti međunarodno korporativno pravo u funkcioniranju turističke organizacije
 • integrirati strani jezik u svakodnevnu poslovnu komunikaciju u svim segmentima turističke djelatnosti
 • analizirati financijske rezultate poslovanja kao ključan temelj donošenja strateških odluka
 • odabrati metode određivanja cijena ovisno o promjenama na tržištu
 • kreirati specifični turistički proizvod u skladu s analizom konkurentskih prednosti
 • procijeniti standarde sigurnosti određene turističke destinacije
 • valorizirati materijalnu i nematerijalnu baštinu u svrhu formiranja turističke ponude
 • upravljati projektnim timom pri izradi poslovnog projekta u turizmu
 • dizajnirati prikladan model vođenja, motivacije i razvoja ljudskih potencijala
 • oblikovati modele prodaje hotelskih kapaciteta i procedure prijemnog odjela u svrhu unaprjeđenja recepcijskog poslovanja objekta
 • kreirati plan marketinških aktivnosti uvažavajući moderne pristupe, kako u online, tako i offline marketingu
 • koristiti informacijske i komunikacijske tehnologije u globalnom interkulturnom svijetu
 • oblikovati ponudu turističke destinacije na osnovu resursa i potražnje gostiju u svrhu stvaranja jedinstvenog turističkog doživljaja
 • kreirati pozitivan brend destinacije s ciljem stvaranja dugoročne lojalnosti
 • procijeniti i pratiti kapacitete održivosti prostora i sociokulturnog okruženja destinacije
 • kreirati suvremene poduzetničke projekte u okviru hotelijerstva te malog, srednjeg i obiteljskog poduzetništva
 • osmisliti događaje koji kreiraju jedinstven doživljaj te podižu kvalitetu određene turističke destinacije
 • oblikovati strategiju upravljanja markom destinacije nautičkog turizma
 • kreirati atraktivan zdravstveno-rekreacijski program u svrhu podizanja ukupne vrijednosti destinacijske ponude
 • upravljati ponudom hrane i pića te implementirati HACCP program u sve tehnološke postupke s ciljem povećanja ekonomskih rezultata objekta
 • primijeniti tradicionalne lokalne i suvremene svjetske postulate pri formiranju enološko – gastronomske ponude
 • upravljati organizacijom svakodnevnih poslova u odjelu domaćinstva i procesima implementacije suvremenih standarda u hotelijerstvu
 • kreirati inovativnu gastronomsku ponudu koja je tržišno valorizirana
 • kombinirati različite namirnice i stilove prehrane s ciljem poboljšanja zdravlja
 • valorizirati etičke standarde kao važnu komponentu društveno odgovornog poslovanja

 

PREGLED KOLEGIJA PO SEMESTRIMA

 

 1. semestar:
 • Globalna ekonomija i turizam
 • Marketing menadžment
 • Vještine vođenja i komunikacijski menadžment
 • Međunarodno korporativno pravo te pravne stečevine EU
 • Strani jezik u turizmu I
 • Stručna radionica I
 • Upravljanje recepcijom i odnosima s gostima (predmet smjera Hotelski menadžment)
 • Održivi razvoj destinacija (predmet smjera Menadžment destinacijskih organizacija i kompanija)
 • Suvremeni trendovi u gastronomiji (predmet smjera Gastronomija)

 

 1. semestar:
 • Operacijski menadžment
 • Istraživanje tržišta u turizmu
 • Menadžment kvalitete usluge
 • Strani jezik u turizmu II
 • Stručne radionice II
 • Menadžment odjela domaćinstva (predmet smjera Hotelski menadžment)
 • Razvojna i investicijska politika u turizmu i ugostiteljstvu (predmet smjera Menadžment destinacijskih organizacija i kompanija)
 • Menadžment hrane i pića u hotelijerstvu i ugostiteljstvu (predmet smjera Gastronomija)
 • Sigurnost u turizmu (Izborni predmet)
 • Kulturni turizam (Izborni predmet)
 • EU tržište, institucije i projekti (Izborni predmet)
 • Business Intelligence (Izborni predmet)

 

 1. semestar:
 • Strateški menadžment
 • Menadžersko računovodstvo
 • Strani jezik u turizmu III
 • Stručne radionice III
 • Revenue menadžment (Upravljanje prihodima) (predmet smjera Hotelski menadžment)
 • Menadžment hrane i pića u hotelijerstvu i ugostiteljstvu (predmet smjera Hotelski menadžment)
 • Razvoj inovativnog turističkog proizvoda (predmet smjera Menadžment destinacijskih organizacija i kompanija)
 • Marketing turističke destinacije (predmet smjera Menadžment destinacijskih organizacija i kompanija)
 • Proizvodnja hrane i higijena (predmet smjera Gastronomija)
 • Enologija i somelijerstvo (predmet smjera Gastronomija)

 

 1. semestar:
 • Stručna praksa-redovni/Projekt u turizmu–izv.
 • Kvantitativne metode i metodologija izrade rada
 • Diplomski rad
 • Digitalni marketing (Izborni predmet smjera Hotelski menadžment)
 • Informacijski sustavi u hotelijerstvu i turizmu (Izborni predmet smjera Hotelski menadžment)
 • Poslovni i MICE turizam (Izborni predmet smjera Hotelski menadžment)
 • Zdravstveno-rekreacijski turizam (Izborni predmet smjera Hotelski menadžment)
 • Razvojna i investicijska politika u turizmu i ugostiteljstvu (Izborni predmet smjera Hotelski menadžment)
 • Poslovni i MICE turizam (Izborni predmet smjera Menadžment destinacijskih organizacija i kompanija)
 • Poduzetništvo kroz posebne oblike turizma (Izborni predmet smjera Menadžment destinacijskih organizacija i kompanija)
 • Menadžment manifestacija (Izborni predmet smjera Menadžment destinacijskih organizacija i kompanija)
 • Ekonomija doživljaja (Izborni predmet smjera Menadžment destinacijskih organizacija i kompanija)
 • Politika razvoja destinacija nautičkog turizma (Izborni predmet smjera Menadžment destinacijskih organizacija i kompanija)
 • Zdravstveno-rekreacijski turizam (Izborni predmet smjera Menadžment destinacijskih organizacija i kompanija)
 • Prehrana i zdravlje (Izborni predmet smjera Gastronomija)
 • Sociologija hrane i multikulturalnost (Izborni predmet smjera Gastronomija)
 • Hrvatska gastronomija po regijama (Izborni predmet smjera Gastronomija)
 • Slastičarstvo i pekarstvo (Izborni predmet smjera Gastronomija)
 • Poduzetništvo kroz posebne oblike turizma (Izborni predmet smjera Gastronomija)

 

Stručne radionice su oblik približavanja studenata kroz praktičan rad i predavanja mentora stručnjaka iz prakse k realnim segmentima poslovanja. Stručne radionice se biraju ovisno o željenom studijskom usmjerenju. Na taj način student već u prvom semestru odabire u kojem smjeru se želi profilirati te, sukladno odabranom usmjerenju, pohađa specijaliziranu Stručnu radionicu I. U drugom semestru studenti kroz Stručne radionice II detaljnije analiziraju odabranu problematiku specijaliziranu prema studijskom usmjerenju dok u trećem semestru, kroz Stručne radionice III, detaljno razrađuju problematiku poslovanja specifičnu za svoje studijsko usmjerenje. Kroz stručne radionice I,  II i III Hotelskog menadžmenta, studenti analiziraju sve poslovne procese unutar hotelske kuće dok kroz stručne radionice, koje se vežu uz Destinacijski menadžment, studenti kroz predavanja stručnjaka iz realnog svijeta te praktične radionice i terensku nastavu detaljnije analiziraju destinacije, načine angažiranja svih dionika u destinaciji te kreiranja jedinstvenog turističkog proizvoda. Jednako tako, kroz stručne radionice iz Gastronomije, studenti već na prvoj godini imaju opciju praktičnog rada u kulinarskom praktikumu te na taj način stječu praktične kulinarske vještine, koje su im  potrebne kao specijaliziranim menadžerima u gastronomiji.

Poslovni projekt u turizmu, sukladno studijskom programu specijalističkog diplomskog stručnog studija Hotelijersko-turistički menadžment, završna je sinteza svih stečenih kompetencija tijekom trajanja studijskog programa. Stručni projekt stalno zaposleni izvanredni student, izrađuje pod nadzorom nastavnika ili asistenta nakon položenih svih ispita u prethodnim semestrima studija i predstavlja osnovu za izradu Diplomskog rada. Nakon uspješno realiziranog stručnog poslovnog projekta uz potporu i nadzor mentora, studenti će spoznati i ovladati svima fazama odabrane poduzetničke poslovne aktivnosti u turizmu i ugostiteljstvu; od poduzetničke ideje, njene elaboracije kroz odgovarajući projekt, načina financiranja, kalkulacije očekivanih prihoda i troškova do konačne tehnološke izvedbe uz  projekciju plasmana na tržištu te procjenu konačnih  ekonomskih i socijalnih efekata toga poduzetničkog poduhvata koji bi opravdali ulaganja. Projekti su sintetički oblici stručnog obrazovanja studenata u kojima studenti temeljem izrade stručnih projekata kao sinteze pojedinačnih kompetencija stečenih studijem programskog sadržaja svih studijskih predmeta dokazuju ukupne kompetencije stečene studijem.

Stručna praksa je obvezna za sve redovite studente, a način izvođenja je definiran posebnim pravilnikom. Obavlja se u hotelijerskim, ugostiteljskim i turističkim poduzećima i ustanovama te drugim javnim ili privatnim radnim organizacijama koje se bave djelatnostima sukladnima studijskom programu stručnog studija Hotelijersko-turističkog menadžmenta u vremenskom trajanju od 450 tijekom IV. semestra i uvjet je za pristup završnom ispitu. Stručna praksa se obavlja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu; u hotelima, organizacijama, turističkim uredima, agencijama s kojima Visoka škola Aspira ima potpisan sporazum o suradnji. Tijekom prakse studenti će, ovisno o specifičnostima organizacije u kojoj obavljaju praksu, biti direktno uključeni u svakodnevne aktivnosti i problematiku rada, upoznat će se sa specifičnostima administrativnih, rukovodećih i drugih poslova organizacije. Specifične situacije u kojima se nalazi organizacija, student rješava kroz diplomski rad, te su na ovaj način izravno povezane stručna praksa i diplomski rad kao i student sa predstavnikom gospodarstva, eksperta iz struke. Osnovni ciljevi stručne prakse su: povezivanje stečenih teorijskih znanja s profesionalnim iskustvima, stjecanje dodatnih vještina iz područja menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu i drugih djelokruga poslovanja turističkih i ostalih organizacija u kojima se praksa obavlja, iznalaženje teme za diplomski rad te stjecanje mogućih preporuka u cilju budućeg zapošljavanja diplomiranih studenata.

Diplomski rad student izrađuje nakon obrane Poslovnog projekta i na temelju rezultata projekta, odnosno nakon odrađene Stručne prakse. U diplomskom radu student pod nadzorom mentora (nastavnika u znanstveno nastavnom ili nastavnom zvanju) šire obrađuje problematiku menadžmenta onog segmenta poslovne aktivnosti koju je detaljno obradio u stručnom Poslovnom projektu, odnosno u kojoj je sudjelovao na Stručnoj praksi. Kako se kod specijalističkog diplomskog studija Hotelijersko-turistički menadžment sukladno ovom studijskom programu radi o diplomskom radu na kraju vrlo specijaliziranog stručnog obrazovanja, diplomski rad treba ogledati ukupne opće i posebne stečene kompetencije studenta. Sama izrada diplomskog rada povezana je sa stručnom praksom jer studenti kao temu diplomskog rada uzimaju konkretni slučaj iz tvrtke u kojoj su odradili stručnu praksu. U radu Povjerenstva za obranu diplomskog rada sudjeluje i predstavnik gospodarstva, iz organizacije u kojoj je student odradio stručnu praksu i koji je studentu dao zadatak – problem organizacije kojeg je potrebno riješiti kroz diplomski rad.

ZAŠTO STUDIRATI NA ASPIRI

POSTIZANJE MEĐUNARODNE KARIJERE U TURIZMU

U izvođenju studija sudjeluje veliki broj inozemnih predavača koji imaju značajnu znanstvenu i praktičnu karijeru te su spremni studentima prenijeti svoja iskustva. Osim navedenog, kroz brojna gostujuća predavanja studenti stječu bogate primjere iz svakodnevne prakse koji im mogu značajno doprinijeti u sutrašnjem poslovanju. Studentima se pruža opcija odrađivanja stručne prakse u brojnim svjetskim hotelima i organizacijama i na taj način studenti stječu vrhunska praktična iskustva iz „prve ruke“. Znanja koja stječu na Visokoj školi Aspira konkurentna su za rad u bilo kojim svjetskim hotelima i organizacijama.

PRAKSA U VODEĆIM SVJETSKIM HOTELIMA I TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA

Studij stavlja naglasak na stručnu praksu, koja se provlači kroz sve godine studija. Najveći dio stručne prakse (svakodnevno, 8 sati, 4 mjeseca) studenti izvode u posljednjem semestru studija, koji je u potpunosti posvećen stjecanju praktičnih znanja i vještina u hotelima, odnosno u destinacijskim menadžment organizacijama i kompanijama. Na taj način upoznaju svoj budući posao te stječu značajne kontakte koji im mogu pomoći u svakodnevnom poslovanju. Studenti imaju priliku kao mjesto izvođenja praktičnog dijela nastave odabrati brojne prestižne međunarodne hotele i organizacije.

VRHUNSKI MEĐUNARODNI PREDAVAČI

Vrhunski međunarodni stručnjaci koji imaju konkretna stručna znanja primjenjiva u praksi iz područja hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma predaju na velikom dijelu kolegija. Studenti na taj način dobivaju najsuvremenija teoretska i praktična znanja.

PRAVI STUDIJ TURIZMA NA ENGLESKOM I HRVATSKOM JEZIKU

Na studiju Hotelijersko-turističkog menadžmenta predavanja prate globalne trendove u obrazovanju. Budući da u nastavi sudjeluju i renomirani inozemni predavači, predavanja se održavaju na engleskom i hrvatskom jeziku. Na taj način studenti usvajaju visokostručna turistička znanja i jačaju poznavanje stranog jezika koji je već desetljećima uvriježeno sredstvo sporazumijevanja na svjetskom tržištu.

MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA NA PARTNERSKOM SVEUČILIŠTU U ŠVICARSKOJ

Aspira je ostvarila suradnju s prestižnim švicarskim fakultetom za hotelijerstvo Hotel Institute Montreux, koja samo Aspirinim studentima omogućava nastavak studija i stjecanje dvostruke diplome (švicarske i američke) prema prilagođenim uvjetima. Ova suradnja potvrda je visoku kvalitetu Aspirinih studijskih programa, jer inozemni fakultet u potpunosti priznaje kvalifikacije stečene na Aspiri.

STJECANJE DVIJU DIPLOMA (ZAVRŠNA DIPLOMA I DIPLOMA VODITELJA POSLOVNICE)

Svaki student ima mogućnost stjecanja dviju diploma na Visokoj školi Aspira. Prva se odnosi na titulu stručnog specijalista koju stječe nakon osvojenih 120 ECTS bodova i obranjenog diplomskog rada. Druga diploma se odnosi na seminar za Voditelja poslovnice, koji se odvija u sklopu Odjela za cjeloživotno učenje Visoke škole Aspira. Studenti mogu besplatno prisustvovati seminaru i polagati ispit za Voditelja poslovnice koji omogućava otvaranje turističke agencije. Stručni ispiti se izvode temeljem rješenja Ministarstva turizma klasa: 334-01/13-01/50; Ur. broj: 529-06-13-03 od 02. travnja 2013.

SUDJELOVANJE NA BROJNIM STRUČNIM RADIONICAMA

Tijekom čitavog studija, studenti pohađaju obvezne stručne radionice kojima stječu praktična znanja na konkretnom radnom mjestu. Svaki uspješan menadžer hotela treba znati upravljati svim odjelima hotela i maksimalno raspolagati svim resursima. Stručne radionice tako obuhvaćaju područja poput upravljanja sobama, odjela hrane i pića, recepcije, prodaje ali i barmenstva, sommelierstva, kuharstva, posluživanja… Jednako tako, neophodnim se smatra da studenti upoznaju kulturu svake destinacije, uvjete sigurnosti u destinaciji ili hotelu, upravljanje poviješću destinacije, storytelling pa do radionica usmjerenih valjanom određivanju ciljeva, upravljanju vremenom, zaposlenicima itd.

PRAĆENJE NASTAVE ONLINE PUTEM SUVREMENIH TEHNOLOGIJA

Visoka škola Aspira omogućava svojim studentima sistem učenja na daljinu pomoću suvremene tehnologije. Svaki student pristupa sustavu za e-učenje na kojem ima sve potrebne materijale za savladavanje gradiva. Na taj način studenti imaju svu potrebnu literaturu i informacije. Sustavu se može pristupiti u bilo koje doba dana i s bilo koje lokacije.

DRESS CODE PRIMJEREN VRHUNKIM MEĐUNARODNIM STANDARDIMA

Nastavno na švicarski model studija koji se primjenjuje na Visokoj školi Aspira, kao i savjete brojnih hotelijera i turističkih organizacija, studenti se odijevaju u skladu s formalnim poslovnim dress code-om. Na taj način se odmah upoznaju sa standardima poslovanja u kojima će sutra raditi.

SUBVENCIONIRANA PREHRANA REDOVITIM STUDENTIMA

Svi studenti koji studiraju na Visokoj školi Aspira imaju subvencioniranu prehranu (studentsku X-icu) kao i sva ostala prava koja ostvaruju i svi ostali redovni studenti u Hrvatskoj. U to spada i članstvo u Sveučilišnoj knjižnici, nastavni materijali, pravo na smještaj u studentskom domu, seminar za Voditelja poslovnice, individualne konzultacije s nastavnicima te brojne druge pogodnosti.

ZAVRŠETKOM STUDIJA POSTAJETE PRVI MENADŽER MEĐUNARODNOG HOTELSKOG MENADŽMENTA U HRVATSKOJ ILI PRVI VISOKOOBRAZOVANI MENADŽER DMO I DMC – A

Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu prvi je studij orijentiran međunarodnom tržištu u turizmu s naglaskom na stjecanje praktičnih znanja i vještina primjenjivih bilo gdje u svijetu. Studenti ostvaruju pravo na praksu u prestižnim svjetskim hotelima i imaju mogućnost stječi znanja koja ima daju komparativnu prednost na tržištu rada.

Studijski smjer Destinacijskih menadžment organizacija (DMO) i kompanija (DMC) prvi je diplomski (master)  studij u Hrvatskoj koji kreira kadrove spremne da budu nositelji transformacijskog procesa turizma u Hrvatskoj. Riječ je o studiju čiji studenti će biti inovatori koji će spremno provesti sve postavljene ciljeve Strategije razvoja hrvatskog turizma.

GOSTI PREDAVAČI

Priznati hrvatski i inozemni stručnjaci iz područja turizma, ugostiteljstva, hotelijerstva i menadžmenta sudjeluju kao gosti predavači, kako u teorijskom tako i u praktičnom dijelu nastave. Veliki naglasak u kompletnom studijskom programu stavljen je na predavače iz prakse koji studente podučavaju realnim poslovnim situacijama i njihovim rješenjima. Respektabilni inozemni profesori su involvirani i u sami nastavni plan i program, jer su neki od njih i nositelji kolegija na studijskom programu.

STUDIRANJE UZ RAD

Studiranje uz rad prilagođeno je zaposlenim osobama koje zbog svojih profesionalnih obveza nisu u mogućnosti pohađati predavanja tijekom radnog tjedna. Slijedom navedenog, nastava se izvodi u turnusima petkom poslijepodne te subotom. Također, studentima je omogućeno da putem webinara prate predavanja te ostvaruju interakciju s profesorima.

Izvanredni studij ustrojen je tako da su studentima omogućeni izvanredni rokovi polaganja ispita te individualne konzultacije uz mentorstvo, a nastavni materijali su dostupni na web stranici preko sustava učenja na daljinu (distance learning programme) Merlin koji omogućuje veoma kvalitetno praćenje nastave i interakciju s profesorima na daljinu.

Kako bi izvanredni studenti što lakše savladali gradivo, na početku svake akademske godine dodjeljuje im se student-tutor, odnosno redoviti student s njihove godine koji im stoji na raspolaganju za sve informacije vezano za nastavu i studij. Također, studenti se mogu za sve dodatne informacije u vezi studija te polaganja ispita obratiti u svakom trenutku i voditelju studija.

KAKO SE UPISATI? 

UVJETI UPISA

Specijalistički diplomski (master) studij Hotelijersko-turističkog menadžmenta mogu, nakon provedenog razredbenog postupka, upisati pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski ili stručni studij ili su pak magistrirali, odnosno diplomirali na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi. Osobe koje su završile studij na drugim visokim učilištima mogu upisati ovaj studijski program uz uvjet polaganja razlikovnih predmeta koji se utvrđuju ovisno o završenom studiju. Studij također mogu, nakon provedenog razredbenog postupka, upisati pristupnici koji su prethodno završili visokoškolsko obrazovanje u inozemstvu koje je ekvivalentno visokoškolskom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.

 

RAZREDBENI POSTUPAK ZA UPIS SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA

Razredbeni postupak za upis na specijalistički diplomski stručni studij uključuje vrednovanje postignutog uspjeha na prethodnom visokoškolskom obrazovanju te razgovor s pristupnikom o motivaciji za pohađanje studija. Posebno se vrednuju sportski i drugi rezultati postignuti tijekom prethodnog obrazovanja ili aktivnog bavljenja sportom.

Visoka škola može odrediti i dodatne uvjete upisa poput motivacijskog pisma o čemu će kandidati biti obaviješteni u raspisanom natječaju.

Postupak i način bodovanja u razredbenom postupku obuhvaća sljedeće:

 • prosjek prethodno završenog preddiplomskog, dodiplomskog ili diplomskog studija množi se s faktorom 10. Maksimalno 5 x 10 = 50 bodova.
 • pismo motiviranosti ili neki drugi dodatni uvjet: maksimalno 25 bodova.
 • Intervju s kandidatom: maksimalno 25 bodova.

Sveukupno: 1+2+3 = 100 bodova

ŠKOLARINE

Školarina uključuje:

 1. pravo pohađanja predavanja, seminara, vježbi, stručnih radionica i terenske nastave,
 2. nastavne materijale na sustavu za e-učenje Merlin,
 3. konzultacije (kontaktiranje nastavnika osobno i elektroničkom poštom),
 4. izlaske na ispit za svaki kolegij studija,
 5. mentorstvo završnih radova i dopunsku nastavu u slučaju opravdane potrebe,
 6. korištenje knjižnice Visoke škole Aspira (dostupna sva obvezna literatura),
 7. korištenje Sveučilišne knjižnice i uporabu elektroničkog sustava
 8. stjecanje Europske računalne diplome (ECDL)
 9. besplatan seminar za stjecanje licence za Voditelja turističke poslovnice

 

Za sve informacije o iznosu školarine molimo da nas kontaktirate. (link na kontakt i prijavnicu)

 

STIPENDIJE

 

Za dodjelu stipendije u obzir se uzimaju sljedeći kriteriji:

 1. slabije imovinsko stanje;
 2. uspjeh u dosadašnjem srednjoškolskom/visokoškolskom obrazovanju;

Ugovor o stipendiranju produljuje se na kraju svake akademske godine, nakon završetka jesenskih ispitnih rokova. U slučaju ponavljanja godine ili postignutog prosjeka ocjena u toku jedne godine studija ispod 4,0 kandidat gubi pravo na daljnje stipendiranje.

Prijave za dodjelu stipendije se vrše preko prijavnice, a kompletna dokumentacija se dostavlja u Studentsku službu Visoke škole do završetka rang liste kandidata za upis na studij.

Prilikom prijave potrebno je dostaviti: domovnicu, rodni list,  diplomu, prijepis ocjena s prijašnjeg fakulteta, rješenje Centra za socijalnu skrb i/ili potvrdu o prihodima kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini odnosno druge dokumente iz kojih je vidljiv teži socijalni status i/ili imovinsko stanje kandidata (obitelji).

STUDENTSKI KREDITI ZA STUDENTE ASPIRE

Za sve informacije o studentskim kreditima molimo da nas kontaktirate

PRIJELAZ S DRUGOG UČILIŠTA 

Student kojem je odobren prijelaz s drugog studija može zatražiti priznavanje položenih ispita, pri čemu se treba držati Statuta Visoke škole koji nalaže da se studenti priznaju oni ispiti koji se svojim sadržajem poklapaju barem 70% sa sadržajem dotičnog kolegija na Aspiri. Ukoliko je omjer preklapanja sadržaja manji od 70%, profesor može donijeti odluku o priznavanju dijela ispita. Također, studentu se mogu priznati predmeti koje je položio na prethodnom fakultetu kao izborni predmeti na Visokoj školi.

Da bi se osigurala pokretljivost studenata studijski sadržaj sastoji se od studijske jezgre koja sadrži obvezne predmete studija Hotelijersko-turistički menadžment (core subjects) koji su obvezni za stjecanje stručnog zvanja, i izbornih sadržaja. Diplomskom studiju Hotelijersko-turističkog menadžmenta mogu pristupiti i pristupnici koji su završili neki broj semestara na drugom visokom učilištu u RH ili zemljama EU, na preddiplomskoj razini tj. u nekoj drugoj državi koja ima uveden ECTS sustav bodovanja studija i sustav studija prilagođen Bolonjskom procesu pri čemu će se razlika u sadržaju tretirati kao izborni sadržaji i kao razlika predmeta koji se moraju položiti iz jezgre studija prema predloženom programu.

Primjer: studij Hotelijersko-turistički menadžment želi upisati student koji je završio jednu godinu stručnog specijalističkog diplomskog studija na drugom visokom učilištu u RH, ili u nekoj drugoj državi koja ima uveden ECTS sustav bodovanja studija i sustav studija prilagođen Bolonjskom procesu. Kao razlika predmeta, koju je obvezan upisati pri prijelazu na studij Hotelijersko-turistički menadžment, mogu se pojaviti samo obvezni predmeti definirani u I. i II. semestru studija. Ostali predmeti koje je student položio na drugom visokom učilištu imaju tretman izbornih predmeta.

STRUČNA PRAKSA 

Stručna praksa je obvezna za sve redovite studente. Obavlja se u hrvatskim i/ili inozemnim hotelijerskim, ugostiteljskim i turističkim tvrtkama te javnim organizacijama koje se bave djelatnostima sukladnima studijskom programu studija Hotelijersko-turističkog menadžmenta u vremenskom trajanju od 450 tijekom IV. semestra i uvjet je za pristup obrani diplomskog rada.

Stručna praksa se obavlja u Hrvatskoj i inozemstvu; u hotelima, destinacijskim menadžment kompanijama (DMC) i organizacijama (DMO), turističkim uredima, agencijama s kojima Visoka škola Aspira ima potpisan sporazum o suradnji. Tijekom prakse studenti će, ovisno o specifičnostima organizacije u kojoj obavljaju praksu, biti direktno uključeni u svakodnevne aktivnosti i problematiku rada, upoznat će se sa specifičnostima administrativnih, rukovodećih i drugih poslova organizacije. Specifične situacije u kojima se nalazi organizacija, student rješava kroz diplomski rad te su na ovaj način izravno povezane stručna praksa i diplomski rad kao i student sa predstavnikom gospodarstva, eksperta iz struke.

Osnovni ciljevi stručne prakse su: povezivanje stečenih teorijskih znanja s profesionalnim iskustvima, stjecanje dodatnih vještina iz područja menadžmenta u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu te drugih djelokruga poslovanja turističkih organizacija u kojima se praksa obavlja, iznalaženje teme za diplomski rad te stjecanje mogućih preporuka u cilju budućeg zapošljavanja diplomiranih studenata.

Umrežavanjem s poslodavcima, studenti imaju priliku sami definirati put svoje karijere te razviti svoje menadžerske vještine koje su od krucijalne važnosti za uspješno poslovanje.