Program nastave priprema za ispit državne mature iz hrvatskog jezika jezik temelji se na ponavljanju najznačajnijih obilježja pojedinog književnog razdoblja nakon čega slijedi interpretacija reprezentativnih književnih djela navedenih u aktualnom ispitnom katalogu.

Objasnit ćemo načine obrade književnih djela, sadržaj, likove, teme, forme te osobitosti vrste/razdoblja kao i glavne probleme te specifičnosti. Tijekom nastave, učenici će intenzivno rješavati i zadatke čitanja s razumijevanjem te zadatke višestrukog izbora – sve usklađeno s novim ispitnim katalogom.

Pojasnit ćemo način pisanja eseja te analizirati eseje s provedenih ispita. Također ćemo vježbati pisanje eseja o književnim djelima prema novom ispitnom katalogu.

U školskoj godini 2022./2023. jedna od novosti je i pisanje sažetka pa će naša nastava obuhvatiti i detaljno vježbanje pisanja ovakve vrste teksta.

Vježbat ćemo zadatke iz svih ispitnih cjelina, a ona obuhvaćaju: razumijevanje književnoga i neknjiževnoga teksta, književnoteorijska i književnopovijesna znanja i pojmove te jezična znanja i primjenu ustroja hrvatskoga jezika, čitanje neknjiževnoga teksta, pisanje sažetka i interpretacijskog eseja.

Hrvatski jezik – jedna razina

Sadržaj nastave:

1) ČITANJE KNJIŽEVNOGA TEKSTA

Hrvatska književnost

 • Držić, Marin, Novela od Stanca
 • Gundulić, Ivan, Dubravka
 • Kranjčević, Silvije Strahimir, izbor iz poezije
 • Krleža, Miroslav, Gospoda Glembajevi
 • Marinković, Ranko, Kiklop
 • Matoš, Antun Gustav, izbor iz novela
 • Mažuranić, Ivan, Smrt Smail-age Čengića
 • Nazor, Vladimir, izbor iz poezije
 • Novak, Vjenceslav, Posljednji Stipančići
 • Šenoa, August, Prijan Lovro
 • Šimić, Antun Branko, izbor iz poezije
 • Ujević, Tin, izbor iz poezije

Svjetska književnost

 • Baudelaire, Charles, izbor iz poezije
 • Calderón de la Barca, Pedro, Život je san
 • Camus, Albert, Stranac
 • Dostojevski, Fjodor Mihajlovič, Zločin i kazna
 • Goethe, Johann Wolfgang, Patnje mladog Werthera
 • Kafka, Franz, Preobražaj
 • Petrarca, Francesco, izbor iz poezije
 • Shakespeare, William, Hamlet
 • Sofoklo, Antigona

2) ČITANJE NEKNJIŽEVNOGA TEKSTA

anketni obrazac, autobiografija, debata, diskusija, dnevnički zapis, enciklopedijski prikaz, esej, interpretacijski esej, intervju, izvješće, javni govor, kolumna, koncept, komentar, kritika, manifest, molba, motivacijsko pismo, pismo, polemika, popularni ili stručni članak, popularnokulturni tekst, poslovni razgovor, predavanje, prikaz, priopćenje, putopis, rasprava, raspravljački esej, razgovor o temi, recenzija, referat, reklama, reportaža, sažetak, strip, tehnički ili objektivni opis, uputa, usporedni esej, vijest, znanstveno-popularni ili stručni članak, životopis

3) TEORIJA I POVIJEST KNJIŽEVNOSTI

usmena pjesma, usmena predaja, jednostavni oblici, lirika, lirska poezija, lirske vrste, lirski oblici, ustroj lirske pjesme, motiv, pjesnička slika, ritam, rima, strofa, stih, tradicionalni hrvatski stihovi, vrste i oblici moderne poezije, struktura moderne lirske pjesme, pjesma u prozi

ep, poema, spjev, epske vrste u stihu, proza, tema, pripovjedač, fabula, kompozicija, karakterizacija likova, tipologija likova, pripovijest, roman, novela, pripovjedni postupci moderne proze, moderni roman, moderna pripovijetka, moderna novela

drama, kazalište, tragedija, komedija, pastorala, moderna drama, ustroj dramskoga teksta, dramski sukob, dramska napetost, dramski lik, čin, prizor ili slika, dramski dijalog, dramski monolog, didaskalije

klasična književnost, srednjovjekovna književnost, humanizam, predrenesansa, renesansa, barok, klasicizam, predromantizam, romantizam, realizam, modernizam, ekspresionizam, suvremena književnost

4) HRVATSKI JEZIK

pisanje vlastitih imena, pisanje određenih i neodređenih pridjeva, pisanje brojeva, pisanje složenih glagolskih oblika, pisanje pravopisnih znakova na razini rečenice, pravila citiranja, pisanje glasova u dodiru

glasovni i naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika, artikulacijska i akustička obilježja glasova, fonološki i morfološki uvjetovane glasovne promjene u kontekstu riječi, govorni i pisani oblik jezika (pisanje glasova i suglasničkih skupina), prozodijski sustav

morfemska analiza, oblici riječi, gramatičke kategorije riječi, vrste riječi, tvorbena analiza, tvorbeni načini

rečenica kao sintaktička i komunikacijska jedinica, riječ kao morfološka i sintaktička jedinica, nezavisni i zavisni rečenični članovi, vrste sintagmi prema ulozi zavisne sastavnice i gramatičke veze među sastavnicama sintagme, sintaktička služba i značenje promjenjivih i nepromjenjivih riječi u rečenici, apsolutna i relativna upotreba glagolskih vremena i načina, subjektno-predikatna sročnost, morfosintaktička obilježja promjenjivih i nepromjenjivih riječi, nezavisnosložene, zavisnosložene i višestruko složene rečenice, neobilježeni, obilježeni i obvezatni red riječi, položaj nenaglasnica u obvezatnom redu riječi, linearna i paralelna tekstna veza i tekstna vezna sredstva na primjerima (konektori, modifikatori), tekst i diskurs

leksičko-semantički odnosi, metafora i metonimija, denotativno i konotativno značenje, leksička točnost, vrste rječnika, leksičko posuđivanje, prostorna, vremenska i funkcionalna raslojenost leksika, onomastika, frazeologija, leksikografski članak, hrvatska narječja, povijesni razvoj hrvatskoga jezika i pisma

5) PISANJE SAŽETKA

6) PISANJE INTERPRETACIJSKOG  ŠKOLSKOG ESEJA

U školskoj godini 2022./2023. ispituju su sljedeća književna djela:

 • Camus, Albert, Stranac
 • Dostojevski, Fjodor Mihajlovič, Zločin i kazna
 • Kafka, Franz, Preobražaj
 • Marinković, Ranko, Kiklop
 • Matoš, Antun Gustav, izbor iz novela (Cvijet sa raskršća, Camao, Kip domovine leta 188*)
 • Shakespeare, William, Hamlet
 • Šenoa, August, Prijan Lovro
 • Ujević, Tin, izbor iz poezije.

Cijena uključuje:

 • 40 sati nastave
 • ulazno testiranje znanja
 • on-line bazu zadataka
 • konzultacije neposredno prije ispita
 • besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet
 • besplatnu probnu maturu