Odjel za cjeloživotno učenje Visoke škole za menadžment Aspira iz Splita, organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče. Navedeni seminar i ispiti organiziraju se i izvode temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07.), Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08.).

Zašto upisati program Turističkog vodiča u Aspiri?

 • Mogućnost obročnog plaćanja u 12 rata
 • Izvrsni predavači s dugogodišnjim iskustvom u praksi
 • Obilazak najatraktivnijih lokaliteta na praktičnom dijelu nastave
 • Mogućnost polaganja posebnog dijela za atraktivne županije ili Grad Zagreb
 • Dodatni popust ukoliko se kombinira ovaj programa sa programom za Voditelja poslovnica
 • 2 besplatna termina izlaska na ispit
 • Svi potrebni materijali za polaganje ispita

STRUČNI ISPIT I SEMINAR ZA TURISTIČKOG VODIČA – OPĆI DIO

U SPLITU: POČETAK 26.03.2018.

Informacije o upisu:
[email protected]

U ZAGREBU: POČETAK 05.02.2018.

Informacije o upisu:
[email protected]

POSEBNI DIO I TERENSKA NASTAVA PO ŽUPANIJAMA

Stručni seminar u Splitu
Stručni seminar u Zagrebu
Splitsko-dalmatinska županija: 01. – 04. 03. 2018. Grad Zagreb i Zagrebačka županija: predavanja 06.02. i 14.02., terenska nastava 18.02. i 25.02. 2018.
Dubrovačko-neretvanska županija: 08. – 11. 03. 2018. Istarska županija: predavanja 26. 01., terenska nastava 03. – 04. 02. 2018.
Zadarska županija: 22. – 25. 03. 2018. Karlovačka i Ličko-senjska županija: predavanja 19.02. i 27.02., terenska nastava 03.03. i 10.03. 2018.
Šibensko-kninska županija: 15. – 18. 03. 2018. Primorsko-goranska županija: predavanja 26.02., terenska nastava 04.03. i 11.03. 2018.
Sisačko-moslavačka županija: predavanja 12.03., terenska nastava 18.03. 2018.
Krapinsko-zagorska županija: predavanja 13.03., terenska nastava 17.03. 2018.

Informacije za uplatu:

Cijena za seminar u Splitu:
5.750 kn jednokratno
5.890 kn obročno
Cijena za seminar u Zagrebu:
4.950 kn jednokratno
5.100 kn obročno na 3 rate
5.350 kn obročno 4-12 rata
3760 kn + 1990 kn  Opći dio + SDŽ jednokratno 3450 kn + 1500 kn  Opći dio + jedan modul jednokratno
3690 kn + 2200 kn  Opći dio + SDŽ obročno 3550 kn + 1550 kn  Opći dio + jedan modul na 3 rate
3700 kn + 1650 kn  Opći dio + jedan modul na 4-12 rata
IBAN (RBA): HR4024840081104992880 IBAN (RBA): HR6624840081502004197

Ostale su informacije za oba seminara iste:

Primatelj Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira
Domovinskog rata 65, 21000 Split
Opis plaćanja Seminar i stručni ispit za turističkog vodiča
Model plaćanja 01
Poziv na broj Vaš OIB

Za obavljanje ovih djelatnosti kandidati moraju provjeriti ispunjavaju li uvjete utvrđene zakonom, a za prijavu i polaganje stručnih ispita moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da imaju najmanje srednju stručnu spremu,
 2. da aktivno znaju najmanje jedan svjetski jezik,
 3. da prijave i uplate troškove ispita.

Sve važeće zakone i provedbene propise iz područja ugostiteljstva i turizma možete pogledati na web stranici Ministarstva turizma Republike Hrvatske.

Prijave za seminar:

Kandidati prijavljuju pohađanje seminara prijavama isključivo u pisanom obliku.

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, kandidat je dužan priložiti:

 1. presliku osobne iskaznice ili domovnice,
 2. dokaz o uplati iznosa cijene seminara,
 3. dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu (izvornik ili javno ovjerovljeni preslik odgovarajuće svjedodžbe ili diplome),
 4. dokaz radi oslobađanja od polaganja ispita iz stranog jezika u slučaju iz članka 8. stavka 3. Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče,
 5. dokaz o položenom općem dijelu ispita, ukoliko se kandidat prijavljuje za polaganje samo posebnog dijela ispita i
 6. rodni list
 7.  mala fotografija

Program / predmeti seminara za turističkog vodiča 

PREDMET  BROJ SATI
Politički sustav Republike Hrvatske 5
Gospodarski sustav Republike Hrvatske 5
Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje 6
Osnove turističkog zakonodavstva 6
Hrvatska povijest 12
Turistički zemljopis Hrvatske 12
Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske 12
Kultura govorenja i pisanja 8
Strani jezik (samo polaganje ispita) 0
Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističke vodiče 24

Za sve predmete po zakonu je obvezno pohađanje organizirane nastave, odnosno praktični dio na terenu.

Nakon završenih predavanja polaže se komisijski ispit. Ocjena uspjeha o ispitu je “položio” ili “nije položio”. Ispitnu komisiju na ovim seminarima imenuje resorno ministarstvo, a predavači su stručnjaci s Visoke škole za menadžment i dizajn Aspira, Uprave za zaštitu kulture i kulturne baštine te Ministarstva turizma. Prije početka tečaja polaznici će dobiti raspored predavanja s predavačima pojedinih predmeta.

Stručni ispiti se izvode temeljem rješenja Ministarstva turizma klasa: 334-01/13-01/50; UR. broj: 529-06-13-04 od 02. travnja 2013.

U cijenu seminara su uključeni:

 1. 90 sati nastave općeg dijela sukladno Pravilniku o stručnom ispitu za turističke vodiče
 2. Posebni dio programa sukladno Pravilniku i odluci Ispitne komisije
 3. Terensku nastavu koja obuhvaća obilazak najvažnijih turističkih cjelina pojedine županije, odnosno Grada Zagreba
 4. Pravo na polaganje jednog stranog jezika (nadoplata za polaganje stručnog ispita za svaki dodatni jezik iznosi 400 kn)
 5. Pravo na dva termina za izlazak na ispit i radni materijali za lakše savladavanje gradiva.

Pravo na 10% popusta na opći i posebni dio programa imaju:

 1. studenti i alumniji ASPIRE,
 2. pravne osobe koje su prijavile 2 ili više osoba, kao i
 3. kandidati koji istovremeno upišu i program za Voditelja turističke poslovnice.