MEĐUNARODNI MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU I TURIZMU

Kome je namijenjen studij

Program preddiplomskog stručnog studija Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu Visoke škole Aspira namijenjen je svima koji se žele obrazovati za upravljačke funkcije u turističkoj i hotelijerskoj djelatnosti kao i onima koji su već zaposleni, ali žele unaprijediti postojeća te steći nova znanja i vještine.

Turizam je bez ikakve sumnje jedna od najperspektivnijih „industrija“ svijeta, a za mnoge zemlje predstavlja značajan izvozni proizvod te generator zapošljavanja. Danas je turizam društvena i ekonomska činjenica koja je neizostavni dio suvremenih civilizacijskih tokova međunarodne zajednice. Turizam je jedno od općih obilježja vremena u kojem živimo.

Turistička je povijest pokazala da je sustavno planiranje jedan od presudnih činitelja razvoja turizma prilagođenog i potrebama turista i receptivne zajednice, a menadžment u turizmu posebna je koncepcija i način upravljanja poslovnim aktivnostima koji omogućava postizanje zadovoljstva turističkog potrošača, ali i ostvarenje prihoda ili drugih ciljeva.

Obrazovanje i usavršavanje je ključni resurs suvremenog poslovanja, a samim time i razvoja pa je stoga adekvatno obrazovanje kadrova u hotelijerstvu i turizmu  preduvjet konkurentnoj prednosti određene zajednice, podizanju produktivnosti i povećanju tržišne vrijednosti.

Cilj obrazovanja

Cilj studijskog programa Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu je kvalitativno unapređenje stručnjaka za rad u hotelijerstvu i turizmu uvođenjem novih dodatnih znanja i vještina putem specijalizacije. Naime, specijalizacija je zamišljena tako da studenti nakon što završe četiri semestra u petom semestru biraju jedno od tri usmjerenja i to: Menadžment destinacijskih organizacija i kompanijaHotelski menadžment  ili Gastronomiju. Takva specijalizacija vodi studente upravo ka znanju koje je primjenjivo i potrebno tržištu rada i koje je relevantno u međunarodnom okruženju.

Polaznici će biti osposobljeni za obavljanje upravljačkih i administrativnih poslova u: turističkim zajednicama, turističkim agencijama, udrugama, turističkim savezima, odjelima za turizam gradskih uprava, odjelima za turizam županija, odjelima za turizam Ministarstva turizma, hotelskim objektima, poslovnim sustavima, event menadžment tvrtkama, marketinškim agencijama, agencijama za tržišne komunikacije, marketing menadžment odjelima, tvrtkama za consulting i sl. te općenito; upravljanje raznim tvrtkama u gospodarstvu, trgovini…

Trajanje studija

Studij traje 3 godine (6 semestara) i izvodi se kao redovni i izvanredni. Završetkom studija Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, najmanje 180 ECTS bodova i stručni naziv:

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu (bacc. oec.)

Na stručnom studiju se izvode tri usmjerenja: Menadžment destinacijskih organizacija i kompanijaHotelski menadžment  ili Gastronomija.

Opis programa studija – Usmjerenje Menadžment destinacijskih kompanija i organizacija

Program stručnog studija Međunarodni menadžment u hotelijerstvu i turizmu je zaokružena cjelina koja daje kompetencije za rad u području hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma te gospodarstva. Programski sadržaj preddiplomskog stručnog studija Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu sadrži programsku jezgru studija, tj. obvezne programske sadržaje studija te predložene izborne predmete (electives), koji mogu činiti dobar izbor, ali se mogu zamijeniti izbornim predmetima s nekog drugog studija  ili visokog učilišta.

Studenti imaju opciju da na svom usmjerenju (koje biraju u V. semestru) osim obveznih predmeta usmjerenja, upišu još dva predmeta kao svoje izborne predmete, a koji su obvezni na drugom usmjerenju.

Posljednji, VI. semestar obilježen je stručnom praksom, a koja je preduvjet za izradu završnog rada.

Usmjerenje Menadžment destinacijskih kompanija i organizacija logičan je slijed razvoja obrazovanja jer sukladno Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske, sadašnje turističke zajednice prolaze kroz racionalizaciju sustava prema kojem turističke zajednice prerastaju u prave destinacijske menadžment organizacije (DMO). To podrazumijeva njihovo primjereno kadrovsko ekipiranje i dodatnu edukaciju za poslove upravljanja destinacijskim razvojem, što se osobito odnosi na zadaće jačanja konkurentnosti destinacije te sposobnost koordinacije i usklađivanja često suprotstavljenih interesa dionika u destinaciji. Jednako tako, specijalizirane receptivne turističke agencije (DMK – destinacijske menadžment kompanije), koje kreiraju i plasiraju ponudu složenih turističkih proizvoda, odnosno paket aranžmana, prilagođenu potrebama i/ili zahtjevima pojedinih tržišnih segmenata turista, jedan su od ključnih aktera u diverzifikaciji i podizanju ukupne vrijednosti destinacijske ponude.

Gosti predavači

Priznati hrvatski i inozemni stručnjaci iz područja turizma, ugostiteljstva, hotelijerstva i menadžmenta sudjeluju kao gosti predavači, kako u teorijskom tako i u praktičnom dijelu nastave. Veliki je naglasak u kompletnom studijskom programu stavljen na predavače iz prakse jer na taj način studenti mogu dobiti primjere poslovnih situacija te rješavanja kriznih situacija kroz savjete eksperata iz „prve ruke“. Respektabilni inozemni profesori su involvirani i u sami nastavni plan i program, jer su neki od njih i nositelji kolegija na studijskom programu.

Stručna praksa

Studentska praksa izvodi se u respektabilnim međunarodnim hotelskim kućama te brojnim turističkim organizacijama kroz čiji rad studenti mogu stječi konkretna znanja i vještine primjenjive na tržištu rada. Visoka škola Aspira stavlja značajan naglasak na stručnu prasku, stoga se posljednji semestar studija odvija isključivo kroz studentsku praksu koja nosi i značajan dio ECTS bodova.

Kada se razrađivala stručna praksa u okviru preddiplomskog stručnog studija Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu, vodilo se računa da se značajan udio studijskog programa odnosi na provedbu stručne prakse u Hrvatskoj i inozemstvu jer se stručna praksa shvaća kao spona ka tržištu rada. Potreba za navedenim je opisana  i u Strategiji razvoja turizma Hrvatske 2020 koja navodi sljedeće: „Sustav visokog obrazovanja za potrebe turizma u Hrvatskoj strukturiran je kroz nekoliko sveučilišta, veleučilišta i visokih škola, u kojima se, uz rijetke iznimke, studijski programi u prvom redu temelje na isključivom stjecanju teorijskih znanja bez povezanosti s praksom, odnosno gospodarstvom.  Stoga visokoobrazovani kadrovi koji izlaze na hrvatsko tržište rada nakon završenog obrazovnog procesa nisu odgovarajuće pripremljeni za izazove i odgovornosti upravljačkih pozicija u gospodarstvu i turističkom sustavu općenito“.

Studiranje uz rad

Studiranje uz rad prilagođeno je zaposlenim osobama koji zbog svojih profesionalnih obveza nisu u mogućnosti redovito pohađati predavanja. Izvanrednim studentima su omogućene individualne konzultacije uz mentorstvo, a nastavni materijali su dostupni na našoj web stranici. Sustav učenja na daljinu Merlin svakako omogućuje veoma kvalitetno praćenje nastave i interakciju s profesorima na daljinu, a predavanja se mogu pratiti i putem video prijenosa.

Također, Visoka škola ASPIRA omogućuje izvanrednim studentima s udaljenih mjesta boravka polaganje određenih ispita telekonferencijskim putem. Ispiti će se obavljati uz softversku podršku u sklopu sustava Merlin.

Bolonjski proces

Temeljni ciljevi kojima ovaj program teži su, sukladno značajkama Bolonjskog procesa; individualizirani rad u malim grupama uz neposredan mentorski nadzor asistenata i profesora, visoki stupanj vertikalne i horizontalne mobilnosti studenata; veliki udio izbornih nastavnih sadržaja koje studenti mogu izabrati s bilo kojih drugih visokih učilišta te fleksibilna organizacija studija tj. prilagodba programskog sadržaja studija afinitetima studenta uz zadržavanje stručnog naziva. Također, studij je komparabilan sa srodnim studijima poznatih i renomiranih inozemnih visokih učilišta.

Digitalna vezija brošure nalazi se ispod.

Cover photo study programme

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju!