PRIJE MOBILNOSTI

Prijava

Prijave moraju biti dostavljene. na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom dokumentacijom. Prijave koje su nepotpune ili su zaprimljene nakon naznačenog roka natječaja (u obzir će se uzeti datum na poštanskom pečatu) neće biti razmatrane.

Prijave se ispunjavaju elektronski te dostavljaju ili osobno ili preporučenom poštom i to na adresu Visoke škole za menadžment i dizajn Aspira – Domovinskog rata 65 (s naznakom: Erasmus Natječaj za mobilnost studenata – studijski boravak/stručna praksa).

Prijavna dokumentacija

 1. Prijavni obrazac;
 2. Pismo motivacije na engleskom jeziku;
 3. Prijepis ocjena svih položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova na svim razinama visokoškolskog obrazovanja (izdan od strane Visoke škole);
 4. Obrazac za potvrdu o statusu studenta i trajanju studija (potpisan i ovjeren od strane

Visoke škole);

 1. Dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države sudionice programa (preslika domovnice, preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice);
 2. Životopis (na Europass CV obrascu na engleskom jeziku; dostupno na https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/compose);
 3. Potvrda o znanju stranog jezika na kojem će se nastava održavati (ukoliko je posjedujete);
 4. Prijavni obrazac za osobe s invaliditetom (ukoliko je potrebno).

Erasmus studenti su oslobođeni troškova školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama. Za vrijeme razdoblja mobilnosti studenti Visoke škole Aspira ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi i dužni su nastaviti plaćati školarinu.

Osiguranje

Prije odlaska u inozemstvo student su obvezni sklopiti policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu i putno osiguranje, a može uključivati i dodatno osiguranje sukladno zahtjevu inozemne ustanove odnosno dotičnog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj koje može određenu vrstu osiguranja odrediti kao uvjet za izdavanje vize.

Zdravstveno osiguranje je moguće sklopiti na nekoliko načina:

 1. Osiguranje na stranom sveučilištu ukoliko ga je moguće dogovoriti. Informacije se mogu pronaći na web stranicama institucije gdje se odlazi na mobilnost
 2. Privatna osiguravajuća kuća u Hrvatskoj – npr. Allianz osiguranje…
 3. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (18 kuna po danu osiguranja ako se odlazi u jednu od zemalja s kojima Hrvatska ima ugovor o socijalnom osiguranju. Detalje provjeriti nawww.hzzo.hr)

Za putovanje u inozemstvo od 01.07.2013. g. svim osiguranicima HZZOa izdaje se EU zdravstvena iskaznica (EKZO). EKZO se izdaje besplatno na osobni zahtjev u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva. Izdaje se na godinu dana odnosno do kraja osiguranja ako je ono kraće od godinu dana.

U slučaju hitnog odlaska u inozemstvo moguće je izdati i Certifikat (maksimalno 90 dana). Certifikat se izdaje i u slučaju da se iz evidencije Zavoda vidi da osigurana osoba ima pravo na zdravstveno osiguranje kraće od 30 dana.

Svi detalji su dostupni na web stranici: http://www.hzzo-net.hr/01_11.php
Viza

Student je dužan prije razdoblja mobilnosti, bilo da je riječ o boravku ili obavljanju stručne prakse,  pribaviti vizu u trajanju od 3 mjeseca.

Datum valjanosti putovnice treba biti od 3 do 6 mjeseci (ovisno o državi) od planiranog datuma povratka s mobilnosti.

Sve detalje je potrebno provjeriti s Konzularnim uredom zemlje u koju se odlazi na mobilnost.

Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju u potpunosti uskladila viznu politiku sa važećim zakonima u Europskoj uniji.

 

Potvrda Visoke škole

Uredu za međunarodnu suradnju je potrebno dostaviti potvrdu Visoke škole da je student redovno upisan u akademsku godinu i ispunjava uvjete upisa u narednu akademsku godinu (ako se u njoj ostvaruje mobilnost).

 

Ugovor o dodjeli financijske potpore

Student s matičnom institucijom potpisuje Ugovor o dodjeli financijske potpore nakon što je predana sva potrebna dokumentacija i nema razloga da se sumnja u odlazak na mobilnost.

Ugovor o učenju (Learning agreement)

Ispunjen, potpisan i pečatiran se dostavlja i matičnoj ustanovi i ustanovi u kojoj će se vršiti mobilnost.

Dodatna dokumentacija:

Uredu za međunarodnu suradnju je potrebno dostaviti 2 kopije:

–          Kunskog žiro računa

–          OIB i

–          Osobne iskaznice ( s obje strane)

ZA VRIJEME MOBILNOSTI

Za vrijeme obavljanja mobilnosti student je dužan poštivati odredbe domaćina te ispuniti sve svoje obveze definirane u Ugovoru o učenju (Learning agreement).

Dokaz o ispunjenju svih definiranih obveza izdaje inozemna institucija gdje se mobilnost obavlja (Statement of Host Institution).

Također je potrebno dostaviti i prijepis ocjena, odnosno Learning agreement, potvrdu o provedenom istraživanju (ukoliko je student radio na istraživanju za vrijeme svoje mobilnosti). Potvrda treba biti izdana na službenom dokumentu obrazovne institucije, pečatirana i potpisana ili pak potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi, ukoliko je ona bila razlog mobilnosti.

NAKON MOBILNOSTI

Studenti su obvezni nakon završetka mobilnosti najkasnije u roku od  tjedan dostaviti Uredu za međunarodnu suradnju sljedeće dokumente:

1.Obostrano potpisan/i Ugovor o učenju i Izmjene u Ugovoru o učenju,

2.Izjavu inozemne visokoobrazovne institucije/organizacije (Statement of Host Institution) (u originalu),

3.Prijepisa ocjena/Transcript of records ili Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi/Transcript of Work (za stručnu praksu) ili Potvrdu mentora na instituciji domaćin o provedenom istraživanju (u svrhu izrade završnog/diplomskog rada ili doktorske disertacije),

4.Završno izvješće za studijski boravak ili Završno izvješće za stručnu praksu – dostaviti jedan primjerak u elektronskoj verziji te jedan vlastoručno potpisani primjerak dostaviti s ostalom pripadajućom dokumentacijom,

5.Potvrda o pohađanju ERASMUS intenzivnog tečaja jezika

Ukoliko student traži zamjenu stečenih ECTS bodova na mobilnosti, dužan je podnijeti molbu za priznavanje ECTS bodova Uredu za međunarodnu suradnju.

KRITERIJI ODABIRA

Na natječaj se mogu prijaviti studenti svih godina i razina studija, s tim da su u trenutku odlaska na mobilnost upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija, prvu godinu diplomskog studija s hrvatskim državljanstvom ili državljanstvom neke druge države sudionice Programa (države EU, EFTA države i Turske), statusom izbjeglice, osobe bez državljanstva ili s registriranim stalnim boravištem u RH. Na Natječaj se mogu prijaviti i izvanredni studenti uz uvjet da za vrijeme mobilnosti pohađaju redovni studij u punom vremenu.

Na Natječaj se mogu prijaviti studenti čiji je prosjek ocjena u prošloj akademskoj godini bio najmanje 3,00.

Nakon završenog Natječaja objavit će se prvi rezultati s rang listom studenata.

Odabir kandidata vrši Povjerenstvo koje imenuje Dekan Visoke škole Aspira.

Osnovni kriteriji za odabir studenata su pismo motivacije, dosadašnje ocjene i znanje stranog jezika. Prednost imaju oni student koji još nisu sudjelovali u programima mobilnosti za vrijeme studija.

Kriteriji za odabir kandidata:

 1. Potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac; dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija;
 2. Akademski uspjeh;
 3. Pismo motivacije na engleskom jeziku (obrazac u dodatku);
 4. Znanje engleskog jezika/jezika na kojem će se održavati nastava.

ODUSTANAK OD MOBILNOSTI

Ukoliko dođe do odustanka od mobilnosti zbog „više sile“ studenti su dužni predati ispunjeni obrazac Odustanak od mobilnosti te ga priložiti zajedno s pisanim dokazom razloga svoga odustanka.

DOKUMENTI

CV template

Application form

Motivation Letter