Prediplomski stručni studij Sportskog menadžmenta

Studij traje 3 godine (6 semestara) i izvodi se kao redovni i izvanredni. Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 180 ECTS bodova i stručni naziv:
stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)sportskog menadžmenta – bacc.oec.
Više informacije pronađite na ovom linku.

Specijalistički diplomski (MBA) studij Sportski menadžment

Studij traje 2 godine (4 semestra). Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 120 ECTS bodova i stručni naziv (ekvivalent stručnog magisterija):
stručni/a specijalist/ica sportskog menadžmenta (struč. spec. oec.)
Više informacije pronađite na ovom linku

O studiju – on line studij

ONLINE Prediplomski stručni studij Sportskog menadžmenta

Online studij je idealan studij za sve one studente koje sportske, poslovne ili obiteljske obaveze priječe u studiranju na klasičan način.

Studenti iz drugih zemalja ili udaljenih mjesta prebivališta, studenti koji puno putuju, kao i svi oni studenti koji žele učiti u bilo koje vrijeme, s bilo kojeg mjesta, odabrati će online studiranje kao moderan i fleksibilan način za razvoj svojih vještina i kompetencija.

Online studij Sportskog menadžmenta odvija se u virtualnom nastavnom okruženju  Merlin uz stalnu potporu nastavnika i mentora, te osigurane online materijale za učenje.

Ishodi učenja za studijski program i za svaki kolegij zasebno, potpuno su jednaki kao i kod klasičnog studijskog programa.
online studiju posebno se naglašava i traži kontinuirani rad, timski rad, kritičko i stvaralačko razmišljanje, te nalaženje vlastitih putova do ciljanih rezultata.

Diploma stečena online studijem ravnopravna je onoj stečenoj klasičnim studijem.
Online studij je velik korak naprijed u obrazovanju i izgradnji menadžera spremnih na izazove sutrašnjice.

Prednosti on line studiranja

Veća vremenska i prostorna fleksibilnost. Online studiranje otklanja najveću prepreku učenju: prostornu udaljenost i nedostatak vremena. Na ovaj način studenti lako usklađuju poslovne, obiteljske, sportske i ostale obaveze sa učenjem. Ne troše novac na putne troškove, niti vrijeme za dolazak i odlazak s predavanja.

Veća samostalnost kod studiranja. Ovim načinom studiranja se više nego kod klasičnog studiranja razvijaju komunikacijske vještine, snalažljivost, analitički pristup problemu i kreativnost u nalaženju rješenja, a također i računalne vještine.

Odmah dostupni rezultati i povratne informacije. Svi kolegiji ovog studija integriraju online testove kod kojih se odmah prikazuju postignuti rezultati.

Bolje prihvaćanje i zadržavanje informacija. Dokazano je da multimedijalne online instrukcije pružaju bogatije, brže i učinkovitije iskustvo učenja. Osim toga, online studenti najčešće uče u udobnom okruženju svog doma u kojem mogu postići maksimalnu koncentraciju.

Bolji pristup stručnjacima. U nastavnom procesu Visoke škole Aspira sudjeluju brojni eminentni domaći i strani stručnjaci koji su studentima Aspire dostupni putem emaila, chata i foruma. Najinteresantnija predavanja mogu se pratiti putem videokonferencije (webinara). Iskustvo pokazaje da se studenti daleko lakše odlučuju postaviti pitanje predavaču prilikom videokonferencije nego u učionici.

On-line studij je ustrojen tako da je nastava prilagođena zaposlenim osobama ili aktivnim sportašima koji zbog svojih obveza nisu u mogućnosti redovito studirati. Studentima su omogućene individualne konzultacije uz mentorstvo, a nastavni materijali su dostupni na našoj web stranici. Sustav učenja na daljinu Merlin svakako omogućuje veoma kvalitetno praćenje nastave i interakciju s profesorima na daljinu. Isto tako, Visoka škola ASPIRA omogućuje on – line studentima s udaljenih mjesta boravka polaganje ispita telekonferencijskim putem. Ispiti će se obavljati uz softversku podršku u sklopu sustava Merlin.

Uvjeti upisa i upisna procedura

Upisna procedura

Online prijava

Pristupnik ispunjava online prijavu na studij i pritom dostavlja skenirane dokumente:

a) domovnica,

b) rodni list (strani studenti predaju odgovarajuće dokumente),

c) svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o državnoj maturi ili o završnom ispitu u srednjoj školi (izvornik ili ovjereni preslik), te

d) dvije male fotografije(3,5×4,5 cm).

Za upis na online Preddiplomskog stručnog studija Sportskog menadžmenta je dovoljno imati završenu srednju školu i položenu državnu maturu, ukoliko je završena u Hrvatskoj.

Provođenje razredbenog postupka

Razredbeni postupak za upis na online Preddiplomski stručni studij Sportskog menadžmenta uključuje vrednovanje postignutog uspjeha na prethodnom srednjoškolskom obrazovanju, te razgovor s pristupnikom o motivaciji za pohađanje studija. Posebno se vrednuju sportski i drugi rezultati postignuti tijekom prethodnog obrazovanja ili aktivnog bavljenja sportom.

Upis u studijski program

Ukoliko je razredbenim postupkom utvrđeno da student ima pravo na upis i student želi ostvariti to pravo, isti je obavezan:

a) Predočiti studentskoj službi originale gore navedenih dokumenata radi provjere vjerodostojnosti istih, te priložiti dvije fotografije 3,5×4,5 cm za studentski indeks.
b) Ispuniti upitnik za statističko praćenje i izvješćivanje.
c) Potpisati Ugovor o studiranju i plaćanju školarine. Ugovorom se uređuju međusobna prava i obveze tijekom studiranja, iznos i način plaćanja školarine i sva ostala pitanja od značenja za ugovorne strane.
d) Uplatiti školarinu sukladno Ugovoru o studiranju i plaćanju školarine

Školarina

Školarina uključuje:

  • indeks,
  • online nastavne materijale na sustavu za e-učenje Merlin,
  • online konzultacije
  • polaganje završnog ispita
  • mentorstvo završnih radova i dopunsku nastavu u slučaju opravdane potrebe,
  • korištenje online knjižnice Visoke škole Aspira (dostupna sva obvezna literatura),
  • korištenje Sveučilišne knjižnice i uporabu elektroničkog sustava
  • stjecanje Europske računalne diplome (ECDL)

Obročno plaćanje je moguće kroz 12 rata karticama visa Splitske banke, American i Diners ili putem trajnog naloga u banci uz što je potrebno ovjeriti Bianko zadužnicu ovjerenu od strane javnog bilježnika.