Studenti Visoke škole Aspira mogu se prijaviti na natječaj koji raspisuje Aspira za izbor studenata kojima će se dodijeliti financijska potpora za studijski boravak na inozemnim visokoškolskim ustanovama. Financijska potpora se dodjeljuje na temelju financijske potpore za realizaciju Erasmus programa koja je Visokoj školi za menadžment i dizajn Aspira dodijeljena  od strane Nacionalne agencije za mobilnost i programe EU.

Visokoj školi Aspira je u kolovozu 2012. godine dodijeljen „Erasmus University Charter“ (264404-IC-1-2013-1-HR-ERASMUS-EUCX-1; HR SPLIT02), čime je omogućeno njeno sudjelovanje u Erasmus programima mobilnosti.

Erasmus programi mobilnosti omogućavaju studentima da dio studijskih obaveza (uključujući pisanje završnog rada) na bilo kojoj razini studija umjesto na matičnoj ustanovi izvrše na ustanovi u inozemstvu s kojom Visoka škola Aspira ima potpisan Erasmus ugovor o suradnji (popis dotičnih visokoškolskih ustanova u posebnom dodatku natječaju).

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus sredstava pokriva samo dio troškova života i zamišljena je kao dodatak (potpora) na troškove studiranja koje bi student imao i na matičnoj Visokoj školi i iznosi najviše 450 eura mjesečno (ovisno o broju mobilnosti, tj broju mjeseci mobilnosti).

Iznos potpore kao i broj odabranih studenata za određenu akademsku godinu  određuje se objavljuje u Odluci o odabiru kandidata za mobilnost u okviru Erasmus programa na Visokoj školi za menadžment i dizajn Aspira za pojedinu akademsku godinu.

Erasmus studenti su oslobođeni troškova školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama, kao i svih drugih naknada koje se ne naplaćuju ni matičnim studentima, ali se od njih može zatražiti naknada za usluge koje se naplaćuju i matičnim studentima (fotokopiranje, osiguranje itd). Za vrijeme razdoblja mobilnosti studenti Visoke škole Aspira ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi i dužni su nastaviti plaćati školarinu.

Natječaj za studente

Natječaj za ne/nastavno osoblje

Rezultati natječaja – studenti

Rezultati natječaja – studenti – praksa

KOLIKO TRAJE MOBILNOST?

Najkraće trajanje studentske mobilnosti je 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci, uz napomenu da je najuobičajenija praksa odlaska na cijeli semestar, što neka visoka učilišta i uvjetuju.

IZNOS FINACIJSKE POTPORE

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus + sredstava pokriva samo dio troškova života i zamišljena je kao dodatak (potpora) na troškove studiranja koje bi student imao i na matičnoj Visokoj školi. Konačan iznos financijske potpore za akademsku godinu 2015./2016. Određuje Agencija za mobilnost i programe EU na sljedeći način:

Programske zemlje su podijeljene u sljedeće tri skupine: Financijska potpora eur/mjesečno
Skupina 1Programske zemlje s višim troškovima života Austrija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo 460
Skupina 2Programske zemlje sa srednjim troškovima života Belgija, Hrvatska, Češka, Cipar, Njemačka, Grčka, Island, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Slovenija, Španjolska, Turska 410
Skupina 3Programske zemlje s nižim troškovima života Bugarska, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Makedonija 360

Erasmus studenti su oslobođeni troškova školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama, kao i svih drugih naknada koje se ne naplaćuju ni matičnim studentima, ali se od njih može zatražiti naknada za usluge koje se naplaćuju i matičnim studentima (fotokopiranje, osiguranje itd). Za vrijeme razdoblja mobilnosti studenti Visoke škole Aspira ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi i dužni su nastaviti plaćati školarinu.

VAŽEĆE RAZDOBLJE

Sve aktivnosti mobilnosti Erasmus + programa se mogu ostvariti u akademskoj godini 2015./2016.

Prije odlaska na inozemnu visokoškolsku ustanovu student mora dogovoriti priznavanje ECTS-a u dogovoru s nositeljima kolegija i Erasmus koordinatorom na Visokoj školi Aspira. Obaveze studenta definiraju se sklapanjem Ugovora o učenju (Learning Agreement), koji mora sadržavati popis kolegija koje će student pohađati na stranoj visokoškolskoj ustanovi uz pripadajući broj ECTS bodova. Sklapanjem Ugovora jamči se priznavanje ECTS bodova stečenih tijekom mobilnosti u inozemstvu kao i razdoblje provedeno na inozemnoj ustanovi.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI

Na natječaj se mogu prijaviti studenti svih godina i razina studija, s tim da su u trenutku odlaska na mobilnost (u akademskoj godini 2015./2016.) upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija, prvu godinu diplomskog studija s hrvatskim državljanstvom ili državljanstvom neke druge države sudionice Programa (države EU, EFTA države i Turske), statusom izbjeglice, osobe bez državljanstva ili s registriranim stalnim boravištem u RH. Na Natječaj se mogu prijaviti i izvanredni studenti uz uvjet da za vrijeme mobilnosti pohađaju redovni studij u punom vremenu.

Tijekom studija studenti mogu biti korisnici jedne financijske potpore za Erasmus studijski boravak.

Na Natječaj se mogu prijaviti studenti čiji je prosjek ocjena u prošloj akademskoj godini bio najmanje 3,00 (ukoliko je prosjek niži, potrebno je dostaviti dvije preporuke profesora).

OSIGURANJE

Prije odlaska u inozemstvo student su obvezni sklopiti policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu i putno osiguranje, a može uključivati i dodatno osiguranje sukladno zahtjevu inozemne ustanove odnosno dotičnog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj koje može određenu vrstu osiguranja odrediti kao uvjet za izdavanje vize.

PRIJAVA

Postupak prijave

Prijave moraju biti dostavljene do 30.06.2015. na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom dokumentacijom. Prijave koje su nepotpune ili su zaprimljene nakon naznačenog roka (u obzir će se uzeti datum na poštanskom pečatu) neće biti razmatrane.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime javno objavi.

Prijave se ispunjavaju elektronski te dostavljaju ili osobno ili preporučenom poštom i to na adresu Visoke škole za menadžment i dizajn Aspira – Domovinskog rata 65 (s naznakom: Erasmus + Natječaj za mobilnost studenata – studijski boravak).

* Prijave podnesene elektronskim putem neće biti uvažene.

Prijavna dokumentacija

  1. Prijavni obrazac;
  2. Pismo motivacije na engleskom jeziku;
  3. Prijepis ocjena svih položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova na svim razinama visokoškolskog obrazovanja (izdan od strane Visoke škole);
  4. Obrazac za potvrdu o statusu studenta i trajanju studija (potpisan i ovjeren od strane
    Visoke škole);
  5. Dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države sudionice programa (preslika domovnice, preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice);
  6. Životopis (na Europass CV obrascu na engleskom jeziku; dostupno na https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/compose);
  7. Potvrda o znanju stranog jezika na kojem će se nastava održavati (ukoliko je posjedujete);
  8. Prijavni obrazac za osobe s invaliditetom (ukoliko je potrebno).

Prijave se trebaju poslati isključivo preporučenom poštom na:

Visoka škola Aspira (Odjel za međunarodnu suradnju)
Domovinskog rata 65
HR-21 000 Split

za “Erasmus + Natječaj za mobilnost studenata – studijski boravak”

ili dostaviti osobno Odjelu za međunarodnu suradnju na spomenutu adresu, II kat, do 30.06.2015. u 14 sati.

KONTAKT OSOBA ZA DODATNE UPITE

Martina Petrović, Koordinator za međunarodnu suradnju

Tel. +385 (0)21 383 674; [email protected]

PDF-ikona

Erasmus povelja