Predviđeni ishodi učenja koji se stječu završetkom ovog Stručnog studija omogućiti će studentima da mogu i budu sposobni:

 • prepoznati značaj i ulogu turizma na nacionalnoj i međunarodnoj osnovi, kako sa aspekta ukupnog društva tako i sa aspekta pojedinaca vezano za razvijanje njihove poduzetničke aktivnosti,
 • primijeniti vještine koje će se odnositi na planiranje razvoja turizma kao i upravljanje turističkom ponudom,
 • kreirati jedinstveni turistički proizvod i plasirati ga na međunarodno potrošačko tržište,
 • oblikovati ponudu turističke destinacije na osnovu turističke potrebe i potražnje
 • komunicirati na primjeren način s dionicima u turističkoj destinaciji
 • primijeniti marketinške koncepte na međunarodnu turističku industriju,
 • primijeniti menadžerske funkcije i tehnike u turizmu te metode menadžerskog predviđanja,
 • provesti istraživanje tržišta pri izradi učinkovite strategije i planova za provođenje i kontrolu poslovnih ciljeva i aktivnosti u turizmu,
 • kreirati financijski plan turističke organizacije ili kompanije
 • prepoznati pozitivne i negativne učinke razvoja turizma na okoliš te utvrditi granice turistički razvoja bez saturacije prostora uz postizanje željenih ekonomskih učinaka,
 • primijeniti načela održivog razvoja kao temeljne uvjete razvoja i očuvanja turističke destinacije
 • kreirati adekvatnu turističku ponudu na osnovu utvrđenih turističkih resursa i atrakcija
 • primijeniti pravne akte i zakone u međunarodnom turističkom poslovanju
 • kombinirati primijenjene matematičke metode za donošenje strateških poslovnih odluka
 • koristiti suvremene informatičke tehnologije u poslovanju
 • Shvatiti važnost gastronomije i enologije u kreiranju kompletnog turističkog doživljaja
 • Upoznati se sa tehnikama i poviješću kuhanja
 • Upoznati moderne kulinarske trendove i naučiti ih primijeniti
 • Kroz modernu nastavu upoznati cijenjene chefove i sudjelovati na njihovim radionicama
 • Primijeniti naučena znanja u moderno opremljenim kuhinjama
 • Steći posebno iskustvo upoznavanja hrvatskih tradicionalnih gastroenoloških proizvoda kroz izlete
 • Primjenom načela međunarodne transakcije proizvoda, usluga, kapitala i rada, riješiti praktične slučajeve i probleme iz realnog poslovnog svijeta