ISHODI UČENJA PO PREDMETIMA – SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ SPORTSKI MENADŽMENT

1. SEMESTAR
Predmet Nakon ispunjenih obveza na kolegiju student će:
Sportska industrija i tržišta
 • prepoznati važnost sportske industrije
 • opisati sport kao specifičnu granu gospodarstva kao izuzetno perspektivnu
 • identificirati dionike u sportu, njihovu važnost i utjecaj
 • opisati važnost sponzorstva kao izvora prihoda za sportsku organizaciju
 • opisati važnost i značaj od  prodaje TV prava
 • razumjeti i predvidjeti oglašavanje u budućnosti
 • objasniti na koji način je potrebno upravljati određenim događajem
 • isplanirati korake u upravljanju određenim događajem
Marketing menadžment u sportu
 • upravljati utemeljeno na holističkom  pristupu marketingu
 • prepoznati etičku stranu tržišnoga ponašanja u sportu
 • koristiti  različite metode prikupljanja podataka sa tržišta i njihove upotrebe
 • voditi razgovore o temama  vezanim uz marketing u sportu
 • identificirati politiku cijena na sportskim borilištima i specifičnostima formiranja iste
 • opisati razlike kroz povijest kad se govori o managment marketingu u sportu putem različitim komunikacijskim kanala
 • prepoznati strategije rasta, razvoja proizvoda i razvoja na tržištu
Sportsko pravo
 • opisati materijalno prekršajno pravo
 • usporediti odnos prekršajnog prava naspram drugih grana prava
 • ustanoviti načine praćenja prekršaja
 • navesti protupravna ponašanja prema Zakonu o športu
 • ustanoviti značaj pravnih posljedica osude i kaznenog djela
Izabrane teme iz kineziologije
 • istražiti zakonitostiljudskog kretanja,
 • raspraviti o općim zakonitostima upravljanja procesom vježbanja,
 • istražiti posljedice koje ti procesi imaju na ljudski organizam,
 • stvoriti vještine mjerenja i vrednovanja treniranosti sportaša u cilju definiranja početnog i finalnog stanja te tranzitivnih stanja u pojedinim ciklusima sportske pripreme
 • stvoriti praktično znanje razvoja sposobnosti i osobina čovjeka kroz razne kineziološke aktivnosti (trčanje, plivanje, sportske igre i rad u fitnessu).
Business intelligence
 • razumjeti važnost poslovnih informacija u suvremenom poslovanju,
 • primijeniti naučeno o važnosti prikupljanja, interpretacije, korištenja i čuvanja u interesu ostvarenja poslovnog uspjeha kompanije te njezine poslovne sigurnosti,
 • identificirati pojam i sadržaj business intelligencea (business counterintelligencea) te njegovu ulogu i značaj, kao i značaj njegovih krajnjih proizvoda u upravljanju suvremenim kompanijama,
 • organizirati proces definiranja potreba managementa za poslovnim informacijama,
 • napraviti poslovne analize,
 • upravljati procesom ostvarenja sigurnosti vlastitih poslovnih informacija (business counterintelligenceproces).
2. SEMESTAR
Premet Nakon ispunjenih obveza na kolegiju student će:
Controlling u sportskim organizacijama
 • diskutirati o controlingu i njegovoj poziciji u sustavu menadžmenta sportske organizacije
 • koristiti metode controllinga u sustavu menadžmenta sportske organizacije,
 • analizirati novčani tok poduzeća,
 • protumačiti ekonomsku dodanu vrijednost
 • ocijeniti prosječni trošak kapital
 • argumentirati u kojoj mjeri rezultati nekog poduzeća obogaćuju njegove dioničare
EU tržište, institucije i projekti
 • objasniti osnovna načela i vrijednosti Europske unije kao jedinstvenog tržišta, ali i društvenog-gospodarskog sustava usmjerenog pametnom, održivom i inkluzivnom razvoju
 • opisati načine na koji pojedinac, organizacije, institucije i zajednice mogu aktivno sudjelovati u oblikovanju, ostvarivanju i procjeni učinaka europskih, nacionalnih, županijskih i lokalnih programa i projekata
 • interpretirati osnovna načela projektnog mišljenja, djelovanja i organiziranja, uključivo i načela upravljanja projektnim ciklusom kao temeljnim instrumentom osobnog, organizacijskog i institucionalnog razvoja
 • prezentirati znanja i vještine logičkog promišljanja u pripremi i razvoju projekata i programa sukladnih europskim, nacionalnim, županijskim i lokalnim prioritetima i potrebama
 • stvoriti vlastitu projektnu ideju oblikovanu i predstavljenu kroz logičku matricu
Strategija upravljanja ljudskim resursima
 • navesti stratešku ulogu menadžmenta ljudskih resursa,
 • osmisliti plan razvoja ljudskih resursa u organizaciji na optimalan način,
 • skicirati strategiju smanjenja viška broja zaposlenih,
 • razmotriti kvalitetu rada ljudskih resursa,
 • isplanirati motivaciju zaposlenih,
 • kritički prosuđivati etičnost u upravljanju ljudskim resursima
Odnosi s javnošću u sportu
 • opisati globalni i lokalni razvoj odnosa s javnošću,
 • diskutirati o osnovnim komunikacijskim modelima u odnosima s javnošću,
 • koristiti komunikacijske tehnologije pri upravljanju odnosima s javnošću,
 • razlikovati teorije i metodologije odnosa s javnošću,
 • kritički prosuđivati odnose sportskih organizacija s masmedijima
Strateški menadžment
 • primijeniti sistem postavljanja poslovnog cilja i oblikovanja strateškog planiranja koje vodi k ostvarenju cilja,
 • diskutirati o vrstama, metodama i tehnikama okoline poduzeća
 • interpretirati analizu konkurentskog položaja poduzeća,
 • kreirati viziju, misiju i strategiju,
 • kritički prosuđivati portfelj,
 • odabrati tip kontrole
3. SEMESTAR
Predmet Nakon ispunjenih obveza na kolegiju student će:
Menadžment sportskih objekata i manifestacija
 • predvidjeti utjecaj izgradnje sportskih objekata,
 • skicirati financijsku konstrukciju izgradnje sportskog objekta,
 • upravljati poslovnim aktivnostima i procesima u sportskim objektima,
 • voditi poslove sportskih organizacija i klubova te organizirati sportske manifestacije,
 • kritički prosuđivati način brendiranja pojedine manifestacije, odnosno objekta
Sponzorstvo u sportu
 • opisati suštinu sponzorstva,
 • navesti povijesni razvoj sponzorstva i njegove karakteristike kroz povijest,
 • razlikovati sponzorstvo i donacije,
 • usporediti sponzorstvo s drugim oblicima marketinške komunikacije,
 • kreirati svoju sponzorsku ponudu sukladno ciljevima i strategiji tvrtke
Sociopsihološki aspekti velikih sportskih natjecanja
 • diskutirati o sociološkim i psihološkim aspektima sportskih natjecanja;
 • kritički prosuđivati specifičnosti nasilja u sportu;
 • argumentirati vlastite stavove i poglede;
 • izračunati društvenu i političku važnosti velikih sportskih natjecanja;
 • istražiti razlike u ponašanju pojedinca, male grupe, publike, gomile i mase u sportu
Krizni menadžment
 • diskutirati o fazama kroz koje kriza prolazi,
 • nabrojiti modele kriznog ponašanja,
 • isplanirati komuniciranje u vrijeme krize,
 • skicirati korporacijski oporavak,
 • kreirati stečajni plan,
 • predložiti ofenzivne i defanzivne krizne strategije
Istraživanje tržišta u sportskom menadžmentu
 • demonstrirati benchmarking na primjerku sportskog kluba ili bilo kojeg poduzeća,
 • izdvojiti bitne odrednice MIS-a,
 • primijeniti etičke norme u istraživanju tržišta,
 • osmisliti istraživanja,
 • kombinirati različite metodološke pristupe istraživanju tržišta u sportu,
 • prezentirati rezultate istraživanja,
 • preporučiti radnje sukladno rezultatima istraživanja
–          4. SEMESTAR
Predmet Nakon ispunjenih obveza na kolegiju student će:
Menadžment projekata
 • objasniti projektni ciklus sa svim elementima
 • izdvojiti dijelove projekta i razraditi svaki od njih
 • identificirati elemente okruženja i njihov značaj za provedbu projekta
 • preispitivati mjera kvalitete u provedbi projekta
 • identificirati softverska rješenja za vođenje projekata i arhivu projektne dokumentacije