ISHODI UČENJA PO PREDMETIMA – PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ SPORTSKI MENADŽMENT

1. SEMESTAR
Predmet Nakon ispunjenih obveza na kolegiju student će:
Poslovna matematika
 • prepoznati važnost  matematike u ekonomiji, sportu i svakodnevnom životu
 • riješiti pojedine probleme temeljnim matematičkim metodama
 • kombinirati vještine upotrebe elementarnih matematičkih alata
 • koristiti matematičke alate u rješavanju postavljenih zadataka iz financijske matematike i linearne algebre
 • izabrati najbolju opciju dugovnog financiranja primjenom različitih vrsta kamatnjaka i načina otplate.
Osnove ekonomije
 • objasniti razliku između pojmova mikroekonomija i makroekonomija,·         interpretirati ekonomske ciljeve i funkcije države,
 • diskutirati o ponudi i potražnji,
 • planirati troškove u kratkom i dugom roku,
 • predvidjeti ekonomsku aktivnost gospodarstva,
 • usporediti savršenu konkurenciju, monopol, oligopol i monopolističku konkurenciju,
 • razlikovati monetarnu i fiskalnu politiku.
Osnove kineziologije
 • prepoznati važnost ljudskog kretanja
 • koristiti opće zakonitosti upravljanja procesom vježbanja
 • komentirati o posljedicama koje procesi vježbanja imaju na ljudski organizam
 • kombinirati praktično znanje razvoja sposobnosti i osobina čovjeka kroz razne kineziološke aktivnosti (trčanje, plivanje, sportske igre i rad u fitnessu)
 • identificirati sportske modele.
Informatika
 • identificirati osnovne koncepte ICT-a
 • ispričati o povijesti računala i računskih strojeva, brojevne sustave i kodove
 • razlikovati arhitekturu računala, skopovsu opremu i programsku podršku
 • navesti važnost Interneta, protokola, adresama i računalnim mrežama
 • pokazati osnove rada sa s operativnim sustavom računala (Windows)
 • kombinirati znanje o Internetu i osnovnim uslugama WWW-a i e-mail-a.
Poslovni engleski jezik I
 • demonstrirati predstavljanje i upoznavanje na engleskom jeziku,
 • upotrijebiti osnove poslovnog komuniciranja na engleskom jeziku,
 • voditi poslovni sastanak na engleskom jeziku,
 • primijeniti gramatiku i pravopisna pravila engleskog jezika u pismenoj korespondenciji,
 • komentirati poslovne projekte na engleskom jeziku.
Poslovno komuniciranje
 • iskazati temeljne pojmove koji se vezuju uz teorijske osnove poslovnog komuniciranja;
 • riješiti zadatke (pojedinačno i grupno) koji su usmjereni prema savladavanju tehnike i vještine poslovnog komuniciranja s posebnim naglaskom na pripreme prezentacija, govora i javnih nastupa;
 • identificirati  vrste sukoba,
 • osmisliti internu formalnu i neformalnu komunikaciju,
 • isplanirati javno izlaganje na odabranu temu iz područja poslovnog komuniciranja,
 • upotrijebiti tehnologiju u poslovnom komuniciranju,
 • demonstrirati sastavljanje poslovnog pisma, životopisa i molbe za zaposlenje,
 • otkriti poteškoće u komunikaciji u poslovnom okruženju.
2. SEMESTAR
Premet Nakon ispunjenih obveza na kolegiju student će:
Povijest sporta
 • analizirati (uzrok, motive  i posljedice) događaja koji su u prošlosti povezani s zbivanjima u danim okolnostima u prošlosti,
 • raspravljati o sportskim događajima u povijesti,
 • predvidjeti poveznicu događaja iz  prošlosti koji se povezuju sa zbivanjima u sadašnjosti
 • opisati nacionalni sportski savez i njegove sastavnice,
 • kritički prosuđivati posljedice dopinga.
Menadžment
 • imenovati temeljne funkcije menadžmenta s aspekta njihovog sadržaja,
 • ocijeniti uspješnost ostvarivanja funkcija menadžmenta u organizaciji,
 • identificirati faktore utjecaja na ostvarivanje funkcija menadžmenta, te osmisliti rješenja neutralizacije negativnih utjecaja,
 • istražiti ponašanje nositelja menadžerskih funkcija kako bi se mogle planirati eventualne korektivne mjere(trening i dr.),
 • stvoriti komunikacijsku vezu i suradnju s menadžerima različitih organizacijskih jedinica,
 • voditi projekte istraživanja ostvarivanja funkcija menadžmenta u konkretnim uvjetima,
 • stvoriti odgovornost za vrednovanje kvalitete menadžmenta u organizaciji.
Sportski menadžment I
 • objasniti organizacijske strukture sporta i sportskih organizacija,
 • opisati menadžerske aktivnosti u sportu,
 • navesti ekonomske učinke sporta,
 • identificirati resurse u sportu,
 • prepoznati komercijalne aspekte vrhunskog sporta i ukupne društvene i medijske aspekte sporta i sportskih manifestacija,
 • razmotriti ulogu države u sportu,
 • razlikovati resurse u sportu
Poslovni engleski jezik II
 • samostalno komunicirati u situacijama prezentacije tvrtke,
 • koristiti stručni vokabular o procesima i stupnjevima razvoja proizvodnje,
 • voditi poslovne sastanke,
 • argumentirati uvjete prodaje,
 • razgovarati o općim temama,
 • raspraviti o temama menadžmenta,
 • poslovno se dopisivati elektroničkom poštom, s naglaskom na zahtjevniju komunikaciju,
 • koristiti oblike i jezik društvene korespondencije,
 • planirati poslovne projekte i diskutirati o njima.
Osnove marketinga
 • identificirati potrebu  za detaljnijom analizom marketinga,
 • analizirati marketinško okruženje,
 • razlikovati marketing poslovnih tržišta i marketing neprofitnih organizacija,
 • identificirati važnost različitih čimbenika iz okruženja koje utječu na postavljanje marketinške strategije,
 • procijeniti značaj faktora koje je potrebno istražiti prije pozicioniranja,
 • identificirati motive i način ponašanja potrošača,
 • raščlaniti marketing miks,
 • skicirati svoju marketinšku strategiju kroz projektni zadatak.
3. SEMESTAR
Predmet Nakon ispunjenih obveza na kolegiju student će:
Osnove prava s trgovačkim pravom
 • diskutirati o učincima obveza,
 • razlikovati pravna i poslovnu sposobnost, građansko i trgovačko pravo,
 • demonstrirati sklapanje, ništetnost i pobojnost ugovora
 • koristiti vrijednosne papire,
 • prezentirati osnivanje pojedinih trgovačkih društava i društava s ograničenom odgovornošću,
 • procijeniti značaj ulaganja u pojedina dionička društva,
 • kritički raspravljati o pravnom sustavu RH
Sportski marketing
 • nabrojiti i opisati faze i ere razvoja marketinga,
 • diskutirati o sportu kao integralnom dijelu gospodarstva,
 • grupirati gospodarske sektore,
 • ilustrirati formiranje cijena,
 • demonstrirati važnost sportske industrije,
 • komentirati različite oblike tržišta,
 • kritički prosuđivati ambush, affinity, city, cause i cross marketing
Osnove računovodstva
 • imenovati temeljne financijske izvještaje,
 • grupirati osnovne statičke i dinamičke elemente: imovinu, kapital i obveze, prihode, rashodi i financijski rezultat,
 • interpretirati poslovne događaje,
 • skicirati cjelokupni proces u računovodstvu knjiženjem u poslovne knjige,
 • napraviti pojednostavljene financijske izvještaje
Poslovni engleski jezik III
 • opisati različite vrste tvrtki i njihove strukture na negleskom jeziku,
 • prezentirati vlastitu tvrtku poslovnim partnerima na engleskom jeziku,
 • diskutirati o procesima i stupnjevima razvoja proizvodnje i širenju ponude,
 • voditi razgovore o prodaji, proizvodnji i oglašavanju, primati narudžbe i dostave na stranom jeziku,
 • primijeniti gramatička pravila u pisanoj korespodenciji
Kineziološka rekreacija
 • iskazati znanja o provedbi sportsko-rekreacijskih programa u svrhu unaprjeđenja i očuvanja ljudskog zdravlja,
 • eksplicitno definirati modalitete primjene sportsko-rekreacijskih programa,
 • pokazati planiranje, programiranje, nadzor i evaluaciju rekreacijskih programa,
 • objasniti razvoj i održavanje sposobnosti i osobina čovjeka kroz razne kineziološke aktivnosti (trčanje, plivanje, sportske igre i rad u fitnessu),
 • identificirati modele rada
4. SEMESTAR
Predmet Nakon ispunjenih obveza na kolegiju student će:
Ekonomika poduzeća
 • objasniti razliku između pojmova mikroekonomije i makroekonomije, te menadžera i poduzetnika,
 • klasificirati troškove prema vrstama, mjestima i nositeljima troškova,
 • upravljati čimbenicima proizvodnje, troškovima i cijenama u poduzećima,
 • razlikovati različite vrste metoda obračuna amortizacije,
 • odabrati odgovarajuću metodu obračuna amortizacije,
 • izračunati amortizaciju, cijenu proizvoda, stope ekonomičnosti, proizvodnosti rada i rentabilnosti,
 • interpretirati rezultate dobivene izračunima,
 • usporediti različita mjerila uspješnosti poslovanja,
 • kritički prosuđivati o glavnim ekonomskim zakonima proizvodnosti u poslovanju poduzeća
Poduzetništvo u sportu
 • identificirati važnost poduzetništva u društvu od od osobne do institucionalne razine,
 • interpretirati će proces poduzetničkog djelovanja ( ideja, prilika, pothvat ),
 • usporediti različite kontekste u kojima se odvija poduzetnički proces: samozapošljavanje, rastući poduzetnički pothvat, korporacijsko poduzetništvo, javni sektor, ne-profitni sektor itd.
 • prepoznati poduzetnički potencijal u sebi,
 • demonstrirati putem analitičkih metoda investicijski i/ili poduzetnički plan sa svim ekonomskim elementima,
 • opisati ekonomske pokazatelje uspješnosti
Sportska statistika
 • iskazati definicije glavnih statističkih pojmova; prepoznati zahtjeve i planirati statističko istraživanje prvenstveno na području kineziologije;
 • grupirati i urediti podatke, prikazati distribuciju frekvencija prikladnim tabličnim i/ili grafičkim prikazom; interpretirati zadane tablice i grafikone;
 • izračunati vjerojatnosti događaja u slučaju kada se varijabla ravna prema normalnoj distribuciji;
 • identificirati zavisnost/nezavisnost varijabli, izračunati koeficijent linearne korelacije interpretirati rezultat
 • izraditi linijske grafikone u MS Excelu za prikaz distribucija frekvencija;
 • primijeniti statističke funkcije MS Excela za izračun statističkih parametara obrađenih u kolegiju
Teorija sportskog treninga
 • navesti zakonitosti ljudskog kretanja,
 • objasniti opće zakonitosti upravljanja procesom vježbanja,
 • demonstrirati vještine mjerenja i vrednovanja treniranosti sportaša u cilju definiranja početnog i finalnog stanja te tranzitivnih stanja u pojedinim ciklusima sportske pripreme
 • ocijeniti razvoj sposobnosti i osobina čovjeka kroz razne kineziološke aktivnosti (trčanje, plivanje, sportske igre i rad u fitnessu).
 • koristiti znanja o izradi plana i programa upražnjavanja tjelesnih aktivnosti i poslije završene obavezne nastave, kao i sve do kasnih godina života,
 • pokazati praktična znanja o metodama trenažnog rada,
 • povezati praktična znanja o provedbi sportsko-rekreacijskih programa u svrhu unaprjeđenja i očuvanja ljudskog zdravlja
Poslovni engleski jezik IV
 • pokazati razumijevanje u  samostalnom komuniciranju na engleskom jeziku o različitim oblicima zapošljavanja,
 • izložiti na engleskom jeziku dobre i loše strane radnog mjesta koristeći naučene gramatičke strukture,
 • analizirati na engleskom jeziku što to znači marketing i dobar menadžer,
 • analizirati poslovne situacije na engleskom jeziku,
 • primijeniti naučene gramatičke strukture u razgovoru (načinske glagole, pasivne oblike),
 • primijeniti naučene gramatičke strukture u pisanom tekstu,
 • upotrijebiti upravni i neupravni govor,
 • koristiti pasivne oblike
Sociologija sporta i sportskog menadžmenta
 • prepoznati pojmove i stručnu terminologiju iz područja sociologije i sociologije sporta,
 • prepoznati uzroke za trenutno stanje u društvenoj grupi, znati verbalizirati i komparirati s drugim, sličnim grupama ili organizacijama,
 • kritički razmišljati i prosuđivati, diskutirati, primjenjivati sociološko znanje u svakodnevnim situacijama,
 • raspraviti o vlastitoj društvenoj ulozi i položaju,
 • preispitati sebe u odnosu na društvo, kao i utjecaj društva na pojedinca,
 • procijeniti potencijalne poteškoće kod donošenja osobnih i profesionalnih odluka, razumijevati procese odlučivanja kao i upravljanja odlukom
5. SEMESTAR
Predmet Nakon ispunjenih obveza na kolegiju student će:
Sportski menadžment II
 • opisati važnost menadžmenta sportskih manifestacija,
 • demonstrirati upravljanje sportskim objektima,
 • skicirati marketinške aktivnosti manifestacija,
 • isplanirati gradnju višenamjenskih održivih sportskih dvorana,
 • demonstrirati odnose s javnošću,
 • kreirati poslovne usluge poduzećima i sportašima
Sportski projekt
 • identificirati temeljne teorijske postavke projektnog menadžmenta,
 • nabrojiti teorijske aspekte faza životnog ciklusa upravljanja projektima,
 • kombinirati metode i instrumentarije za implementaciju faza životnog ciklusa upravljanja projektima,
 • komentirati kriterije uspješnosti projekata u pojedinim fazama projektnog ciklusa,
 • upotrijebiti vještine timskog rada, vođenja, upravljanja konfliktima, te upravljanje projektnom dokumentacijom
 • povezati teorijske i praktične spoznaje iz područja projektnog menadžmenta u domeni sportskog menadžmenta
Menadžment ljudskih resursa
 • opisati razvoj menadžmenta ljudskih potencijala,
 • analizirati karakteristike upravljanja promjenama u domenu ljudskih resursa u sportu,
 • analizirati prikaz procesa koji doprinose samoodrživom razvoju sportskih institucija i sistema sporta,
 • identificirati karakteristike sportskog menadžera,
 • isplanirati intervju i otpuštanje radnika,
 • kreirati proračun radnog vremena i broja zaposlenih
E-business
 • iskazati definiciju i obilježja elektroničkog poslovanja.,
 • opisati ulogu pametnih kartica i tijek kartičnih transakcija,
 • prepoznati  7P i SWOT analizu za područje elektronskih usluga,
 • razlikovati  niz proizvoda poput: E-commerce, ATM, Ticketing, Prepaid, Loyalty, Google wallet, QR codes,
 • organizirati online trgovanje,
 • voditi online bankarstvo,
 • prepoznati poslovne modele na internetu,
 • demonstrirati  B2C model elektroničnog trgovanja,
 • urediti i voditi website
6. SEMESTAR
Predmet Nakon ispunjenih obveza na kolegiju student će:
Financijski menadžment
 • diskutirati o problematici vođenja osobnih i korporativnih financija
 • razlikovati vrijednosnice i financijska tržišta
 • komentirati strukturu kapitala
 • kritički prosuđivati rizike ulaganja
 • objasniti prednosti i nedostatke raznih oblika ulaganja
 • prepoznati važnost upravljanja financijama
 • izračunati vrijednosti novca i novčanih tokova
 • upravljati kapitalom
 • izračunati likvidnost, solventnost i profitabilnost poduzeća
Menadžment sporta u turizmu
 • iskazati definiciju turizma sa više aspekata
 • opisati značaj sportskog turizma u selektivnim vrstama turizma
 • skicirati značaj razvrstavanja i kriterija koji su podloga razvrstavanja
 • ocijeniti važnost održivog razvoja u sportskom turizmu i tri stupa održivog razvoja
 • primijeniti znanja o menadžmentu sportskog turizma, uz spoznaju načina djelovanja svake od četiri osnovne funkcije menadžmenta
 • ustanoviti  kako funkcionira sportski turizam i kako se njime upravlja
Sportska medicina
 • objasniti rizičnost visokih napora i posljedice tih napora na organizam
 • opisati uzroke najčešćih povreda sportaša i ishoda  rehabilitacije
 • izvijestiti o značenju prevencije s ciljem smanjenja i  nastanak najčešćih ozljeda u sportu
 • vrjednovati osnovne metode provođenja rehabilitacije sportaša
 • komentirati pravila higijene pojedinca, kao i higijene sportskih objekata
 • valorizirati utjecaj konzumiranja alkohola, pušenja  droge te korištenja dopinga u sportu
 • prezentirati značaj pravilne prehrane i njen utjecaj na sportske rezultate